UHlabisa uthi ukufika kweMK Party kusho ukukhula kwentandoyeningi

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UMengameli we-IFP uMnuz Velenkosini Hlabisa uthi ukutheleka koMkhonto weSizwe Party kwezombusazwe wakuleli kusho ukuvuthwa kwentando yabantu eMzansi.

UHlabisa ukusho lokhu ngesikhathi kwethulwa inqubomgomo yamaqembu ayimbumba ezepolitiki ngoLwesithathu eThekwini.

“Ukungena koMkhonto weSizwe Party kuyasikhombisa ukuthi intandoyabantu eNingizimu Afrika isikhule kangakanani. Lokhu kuwuphawu lokubuyiswa kwayo kuleli. Lokhu kuzonikeza abazovota ithuba lokukhetha ngokuqaphela nangobuhlakani inhlangano abayethembayo,” kusho uHlabisa.

Usho kanje ngemuva kokuthi abahlaziyi bezombusazwe baveze ukuthi i-IFP isengcupheni yokuthwala kanzima ngenxa yokufika kwe-MKP kwezombusazwe.

USihlalo we-IFP KwaZulu-Natal uMnuz Thami Ntuli uthe amandla oMkhonto weSizwe Party bazowabona ngemiphumela yezinketho zokuchibiyela.

“Okwamanje asikwazi ukuba novalo ngeqembu esingakaliboni ukuthi lizokwenza njani okhethweni. Ukhetho kuphela elikwazi ukwehlulela amandla alelo qembu ukuthi anzima kangakanani. I-MKP isafana nje namanye amaqembu afikayo kwezepolitiki. Sizoyehlulela uma isingenele izinketho zokuchibiyela nokuyilapho esizoyibona khona ukuthi ifike ngamandla noma cha,” kusho uNtuli.

UMkhonto weSizwe Party usuvele ungenele ukhetho lokuchibiyela oPhongolo kuwadi- 2, eNcotshana ngaphansi kukamasipala waseZululand.

Leli qembu lifolosa ngoMnuz Mlungisi Watu Simelane kanti ukhetho lungomhlaka-14 kuNhlolanja.

Kunamahlebezi angaqinisekisiwe okuthi kungenzeka lingenele izinketho zokuchibiyela ezikumawadi amane eNewcastle asale ngesikhathi kusula amakhansela kaKhongolose ahlubukele ku-IFP.

I-IFP isemkhankasweni oshisaphansi wokubuyisa iKwaZulu-Natal eyayiphunyuka ngo-2004 ngesikhathi uNdunankulu wayo kusenguDkt Lionel Mtshali.

UKhongolose wahlwitha isiFundazwe ngosizo lwamaqembu amancane okwabe kuyiMinority Front kaMnuz Armichard Rajbansi ongasekho ne-UDM kaGeneral Bantubonke Holomisa.

Ngo-2006 i-IFP yaphinde yalahlekelwa inqwaba yomasipala abayizizinda zomnotho esiFundazweni.
Kwalahleka nomasipala ababesezindaweni zasemakhaya abaseNingizimu yesiFundazwe okubalwa iHarry Gwala eyayaziwa ngokuthi iSisonke kanye nabanye abangaphansi koGu.

Yaphinde kulowo nyaka yashawa umthetho wokugcogcoma kosopolitiki nezihlalo iFloor Crossing.

Ngo-2011 yalahlekelwa izizinda zayo yasala noMsinga noLundi kuphela.
Lokhu kwadalwa ukusungulwa kweqembu iNFP eyabe iholwa owayenguSihlalo kazwelonke uNkk Zanele KaMagwaza Msibi.

Kumanje owayenguSihlalo wayo kazwelonke uDkt Ziba Jiyane usejoyine uMkhonto weSizwe Party.

Ngo-2014 IFP yakhishwa iDA ekubeni iqembu eliphikisayo.

Ngo-2016 yabuyisa omasipala bayo kwathi ngo-2021 yathela uKhongolose ngehlazo ngesikhathi ihlwitha bonke omasipala abebeyizizinda ze-ANC KwaZulu-Natal.

Kwenzeka lokhu nje abaholi bamaqembu amancane okubalwa iNPA kaMnuz Nathi Mthethwa oyikhansela oThukela sebevele bangena kuMKP namakhansela akhe.

Iqembu elasungulwa uDkt Makhosi Khoza i-African Democratic for Change neliholwa ukhansela waseThekwini uVisvin Reddy owahlubuka kuKhongolose selizibophezele ukuthi lizovota neMKP.

Izihloko zakamuva