UHlabisa ugxeka uHulumeni ngokubukela phansi abafundi basemaphandleni

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UMengameli we-IFP uMnuz Velenkosini Hlabisa uthi abafundi bezikole zasemakhaya bamlayile uhulumeni baphasa ngamalengiso ngoba ubathatha kancane.

UHlabisa ukusho lokhu ngesikhathi ebongela abafundi baseMbopha High School abagile izimanga kumatikuletsheni endaweni yakwaHlabisa.

Uthe abafundi bezikole zasemakhaya uHulumeni uhlale ebabukela phansi bese enaka izikole zasemadolobheni.

“Uma ubuka izikole zasemakhaya kuyacaca ukuthi uHulumeni akazinakile ngisho izingane zakhona. Yingakho ngithi nimlayile uHulumeni namkhombisa ukuthi ningenza okungaphezulu kwalokhu akucabangayo ngani,” kusho uHlabisa.

Uthe izikole zaseMkhanyakude okuyilapho eqhamuka khona sezimenza angabinawo amahloni okusho ePhalamende ukuthi kubo kuseMkhanyakude.

Uqhube wathi okumele uHulumeni akwazi ukuthi izikole zasemakhaya zikhiqiza abafundi abanamakhono afanele nadingwa yilelizwe.

Uphinde wacela ukuthi asizwe kuhlonzwe umfundi oyedwa ozokwenza izifundo zokushayela amabhanoyi ukuze amfundise yena ngemali yakhe.

Uthe ufuna lo mfundi aqhamuke eMkhanyakude nokuyilapho esuka khona.

UMkhanyakude uqengqeleze phambili ngabafundi bezikole zikamatikuletsheni eziphume phambili esiFundazweni. 

Kuzwelonke uMkhanyakude uphume indawo yesine ngabafundi abenze kahle.

Lesi sifunda sidume ngezinga eliphezulu lokukhulelwa kwabafundi nokwenza basheshe bayeke isikole ukuze bayokhulisa izingane.

Omunye wabafundi okunguSihle Dube uthe iphupho lakhe bekungukuthola o-distinction abayisikhombisa kodwa yize kungenzekanga, uyaziqhenya ngokusebenza kanzima ukuphumelela umatikuletsheni.

Izihloko zakamuva