Ufuna isinxephezelo osola isibhedlela ngobudedengu

Lubhalwe nguMasoka Dube

U-Emily Dlamini wase-Sebokeng e-Vaal ukhala ngokuthi ucishe walahlekelwa umshado wakhe ngemuva kokuthi abahlengikazi basesibhedlela i-Sebokeng benze iphutha bamtshela ukuthi unesifo sengculaza ekubeni engenaso. 

Ubuhlungu bukaDlamini (22) baqala ngoMasingana ngesikhathi eya esibhedlela eyohlolwa ngokukhulelwa kwakhe.

“Ngesikhathi bengitshela ukuthi ngitholakale nginegciwane emzimbeni wami ngashaqeka kakhulu ngingazi ukuthi ngithini. Ingcindezi enganginayo yayinkulu kakhulu. Ngangingazi ukuthi ngizomtshela kanjani umyeni wami,” kusho uDlamini.

UDlamini uthe kwakumele aqunge isibindi ahambise izindaba ezimbi emndenini wakhe nakumyeni wakhe.

Ubudlelwano bakhe noyise wengane baqala ukubheda ngenxa yalezi zindaba.

Ingane yakhe yayinikwa umthamo we-nevirapine otholwa uma umama enegciwane ukuze kuvikeleke ingane, futhi lo muthi wawuzosiza umama ukuthi angasuleli igciwane enganeni. 

UDlamini wanquma ukuya emtholampilo wendawo okuyilapho okwabuya khona imiphumela ehlukile kunaleyo ayeyithole esibhedlea i-Sebokeng.

“Isimo sibe ngcono ngemuva kokuthi sobathathu sitholakale singenalo leli gciwane. Kodwa nanamuhla ngisabuzwa ubuhlungu engabhekana nakho.

Ngifuna isibhedlela sikukhokhele lokhu abakwenza kimina ngoba bacishe baqeda umshado wami,” kusho uDlamini.

Umyeni ka-Emily, uCalvin Dlamini ukuqinisekisile ukuthi umndeni ububhekene nobunzima ngenxa yephutha lesibhedlela.

“Besihlale sixabana ngalesi simo ngoba ngangicabanga ukuthi waphinga. Abahlengikazi kumele baqaphele uma behlola iziguli ngoba bazobhidliza imindeni yabantu.”

Amaphepha akhonjiswe bukhoma akhombisa imiphumela yesibhedlela i-Sebokeng eyabuya ithi unegciwane lengculazi, kanti awamanje awasemtholampilo i-Boitumelo akhombisa ukuthi akanalo igciwane.

ULindiwe Mahlangu ongumxhumanisi we-Positive Women Network (PWN) e-Gauteng uthe “Uma umuntu exilongwa ngendlela engafanele, ngokwengqondo lowo muntu uzophazamiseka kakhulu.”

Ungoti wezempilo ocele ukungadalulwa igama njengoba engavunyelwe ukukhuluma nabezindaba ukugxekile ukungaqinisekisi ngemiphumela yokuhlolwa kwegazi.

“Uma umuntu ehlolwa ukuthi unengculazi kuphinde kuhlolwe futhi ukuze kuqinisekiswe imiphumela. Ngifuna ukwazi ukuthi lokhu kwenziwa yini ngoba ayikho indlela ongathi umuntu unegciwane lengculazi ngaphandle kokuhlolwa okuqinisekisiwe,” kusho udokotela.

Owezokuxhumana esibhedlela i-Sebokeng, uLerato Sedulawesi uthe sebeqalile ukuphenya lolu daba. “Maduze uma sesiqedile ngophenyo sizonazisa.”

Isithombe esingenhla ngesika-Emily Dlamini ophethe ingane yakhe eyayinikezwa i-nevirapine kungafanele.

Izihloko zakamuva