Ubugebengu yinsaka vukela umchilo wesidwaba kulo mndeni

Everson Luhanga

Inxenye yesithathu kwezine

Indaba yase-Alexandra yomndeni onodumo olubi lobugebengu. BekunguZB, kwabanguNjilo kanye nomfowaba uMbeko kwase kuba nguBalloon-Tyre!

La madoda wonke ebephuma emndenini owodwa kanti bebeyizigebengu ezidume kabi ngobugebengu e-Alexandra.

Igama likaBalloon-Tyre lokuzalwa bekunguSthembiso Dominic Thinto.

Ubengowesibili ngokuzalwa emndenini wakhe. Ngenkathi umama wakhe ekhulelwe umfowabo omdala ubejwayele ukubuza umama wakhe ukuthi kungani enesisu esiyibhaluni.

Walithola kanjaloke igama lakhe elisha.

UBalloon ubengumzala kaNjilo kanti engumshana kaZB.

Uthi bona bobathathu bebeyiqembu eliyingozi kakhulu uma beke baphuma bonke “ukuyosebenza”.

Umama kaBalloon, uLinah Thinto, ungudadewabo kaNonzuzo Thinto, umama kaNjilo.

Waze izigebengu eziyingozi kakhulu e-Alexandra. Ezinye zazo, uthi, bekungamalungu omndeni wakhe kanye nezingane zakhe!

•”Abafowethu ababili bebeyizigebengu.

•Amadodana ami amabili ebeyizigebengu

•Amadodana kadadewethu amabili ( uNjilo kanye nomfowabo uMbeko) ebeyizigebengu

•Indodana kadadewethu wesithathu ibiyisigebengu

Odadewethu bobabili kanye nami sake sabandakanyeka ebugebengwini

•”Ngaboshwa ngokudayisela iphoyisa intsangu(ngingazi) ngenkathi ngisafunda isikole kumabanga aphansi

•”Ngaphinde ngaboshelwa ukweba ngenkathi ngisasebenza emakhishini

•Udadewethu naye wake waboshwa

Njengamanye amalungu akhe omndeni, uBalloon akasakhumbuli nhlobo ukuthi waboshwa kangaki ngenxa yobugebengu. Kodwa wake wagwetshwa iminyaka eyi-15.

UBalloon uthe waqala ukwenza ubugebengu eneminyaka eyi-11. “Ngaqala ukuboshwa ngenkathi ngineminyaka eyi-11 ngokweba esitolo e-Sandton nomunye umzala wami ongasekho emhlabeni. Wadutshulwa ngamaphoyisa washona ngenkathi ekhuthuza e-Alexandra.”

uBalloon uthe wakhula ebonela komalume bakhe kanye nabafowabo abadala benza ubugebengu.

Bebejwayele ukuza ekhaya bephethe:

•Imali eningi

•Izimoto zakwanokusho

•Izimpahla ezibizayo

•Amantombazane amahle agqoke kahle

•Utshwala obubizayo

“Besicabanga ukuthi impilo elungile leyo futhi sifuna ukuhamba ezinyathelweni zabo.”

UBalloon uthe waqala ukuba nesibhamu esithi yena eneminyaka eyi-13. “Ngathola leso sibhamu ngemuva kokuthi silwe nelinye iqembu lezigebengu ngenkathi sidlala amadayisi.

“Umholi weqembu wabulawa waphucwa isibhamu. Sasebenzisa sona leso sibhamu ukuthola ezinye izibhamu ukunikeza amanye amulungu eqembu lethu.”

Kowezi-2009, ngenkathi eneminyaka eyi-17, uBalloon waboshelwa ukukhuthuza.

“UNjilo, nami kanye nomunye umngani wethu wesithathu sakhuthuza usomabhizinisi kodwa umphakathi wasibona.

“Babona mina baqala basijaha.

“UNjilo kanye nomngan beqa bengalimalanga kodwa mina ngabanjwa ngashaywa kabuhlungu.

“Amaphoyisa angisindisa kuleso sixuku esasithukuthele ngase ngyaboshwa.”

Uthi icala ladonsa iminyaka emibili futhi wagwetshwa iminyaka eyi-15 ejele. “Impilo yami ibimanhlalunhlalu.”

Umama wakhe uthe ezinganeni zakhe eziyisikhombisa ezimbili beziyizigebengu.

UBalloon kanye nomfowabo omdala baqala ukuba yizigebengu besaneminyaka emincane. Baqala ngokufika nemali ekhaya kanye nezinye izinto ababezintshontsha.

“Uma bebuzwa bebeqamba amanga bethi kukhona lapho abebesebenza khona baholelwa.”

Kodwa uthe mayethola ngenkathi uBalloon kanye nomunye umzala wakhe ( ozalwa ngomunye udadewabo hhayi umama kaNjilo) beboshwa ngokuntshontsha esitolo.

“Bengijwayele ukuthola izincingo eziphuma emaphoyiseni kanye nasemphakathini mayelana namadodana ami ukuthi abandakanyeka ebugebengwini.

“Kubuhlungu kunjalo, bengihlezi ngifuna bebengamadodana alungile ngoba phela bengijwayele ukuya emaphoyiseni ukuyobakhipha esitokisini.”

ULinah uthe umfowabo kaBalloon ungumlutha weNyaope futhi akasahlali ekhaya. “Unguhobo.

“Unokungishayela ucingo kwesinye isikhanti engitshele ukuthi uyangikhumbula kanti kumele ngingakhathazeki ngaye usaphila.”

Izihloko zakamuva