Ubonga awuphezi umphakathi ngebandla elibafundisa ukuthunga

Elmon Tshikhudo

Njengoba sibhekene nesikhathi sokuntuleka kwemisebenzi futhi lokho kuhlukumeza imiphakathi eminingi, kodwa ibandla i-Living Gospel World Mission Church lizimisele ukuqeqesha intsha engasebenzi ngamakhono okuthunga ngethemba lokuyivulela amathuba.

Ngohlelo lwayo lokuzibophezela emphakathini, i-Living Gospel World Mission Church e-Malavuwe ngaphandle kwase-Thohoyandou eLimpopo iqeqeshe abesifazane abasebasha abangaphezu kuka-40 ababengasebenzi base-Malavuwe nasezigodini ezingomakhelwane.

Laba besifazane bathole izitifiketi zabo ngesikhathi kunomcimbi wokuthweswa iziqu obubanjelwe kuleli bandla ngeSonto.

Ukuthweswa iziqu nokuphothula izifundo zabo kukhombise inkathi entsha ezimpilweni zabo njengoba kusukela manje sebezoqala owabo umsebenzi.

Injabulo ibibhalwe ebusweni njengoba amagama abo ebizwe ngesasasa esiteji. 

Kube nokuchwaza abazali bejabulela ukubona izingane zabo zithweswa iziqu.

UMfundisi Ronald Makhadi uthe ubhubhane lwe-Covid-19 luholele ekutheni abaningi balahlekelwe imisebenzi yabo. 

“Sibone kuwumthwalo wethu njengebandla ukuqhamuka nemibono engasiza umphakathi osenkingeni.

“Lokhu kuwumsebenzi wokuzikhandla kwabo futhi siyethemba ngamakhono abawathole lapha bazokwazi ukusimamisa izimpilo zabo.

“Bazokwazi ukudalela bona kanye nabanye amathuba omsebenzi,” kusho uMfundisi.

UMengameli waleli bandla uMfundisi Robert Kharivhe ubonge ibandla nobuholi balo ngokuqhamuka nombono omusha wokusiza abesifazane abasebasha.

UNgqongqoshe Wezokuxhumana uKhumbudzo Ntshavheni kanye neNkosi yendabuko uNtikedzeni Muraga Mphaphuli bancome ibandla ngokubamba iqhaza ekuthuthukisweni komphakathi.

UViolet Mukhetho ohlomule kulolu hlelo akakwazanga ukufihla injabulo yakhe.

“Mina angisilo ngisho ilungu lebandla ngihlala esigodini esingumakhelwane wase-Tshivhilwi, kodwa lelibandla langemukela langiqeqetsha mahhala.

“Ngamakhono engiwathole lapha ngizoqala ibhizinisi lami elincane kanti inhloso yami ukukhula ngiqashe nabanye.”

Ngesikhathi esifanayo, izingane ezincane ezingu-63 nazo zithole izitifiketi zazo.

Kuhlonishwe nedlanzana lamalungu aleli bandla asebenza ngokuzikhandla ekuthuthukiseni ibandla.

Izihloko zakamuva