Ubizo lokuxhunyaniswa nabalele

Ngesikhathi ekhula uThabiso Sekhula uthole ubizo lwakhe waxhunyaniswa namadlozi akhe awathandayo.

Njengomuntu owakhuliswa njengomKatolika angizange ngicabange ngezinye izinkolo kuze kwaba ngesikhathi ngiya enyuvesi.

Njengoba sikhulele enkonzweni satshelwa ukuthi “ukukhonza amadlozi” kuyisono esijeziswa ngesihogo.

Njengomuntu wesifazane osekhulile osekubone konke emhlabeni nezinye izinkolo ngazi kangcono manje futhi ngiyazi ukuthi akusikho ukukhonza amadlozi kodwa ukuxhumana namadlozi.

Ngiyazi futhi ukuthi kuzo zonke izinkolo okuhlanganisa nezase-Afrika kukhona uNkulunkulu, uModimo kanye noQamata – nokuthi imimoya yase-Afrika iyamdumisa umdali.

Hhayi nje uNkulunkulu wamaKristu kuphela. Kunezindaba ngakho futhi zindala kuneBhayibheli.

Ngesikhathi ngiqala ukuhlola esangomeni kungesikhathi kunomcimbi emsebenzini. Umqashi wacabanga ukuthi kungaba into enhle yokuxhumana.

Ini? Ngangisemncane futhi kwakuhlekisa ngaleso sikhathi. Kodwa njengomuntu omdala owashonelwa abantu abathandayo ngizithola sengihalela ukuxhunyaniswa namadlozi ami.

Njengombhali – inhlonipho enkulu kumama wami ongasekho ukubhala indaba yakhe.

Okwaziwa emhlabeni kanye nohambo lwami lomoya kumele kuxhumane hhayi naye kuphela kodwa nokuthi ngingubani kanye nokhokho bami.

Ngempelasonto kwi-festival ye-Bushfire ngikhulume nekehla lase-Limpopo uMkhulu uThauThau Haramanuba onguMengameli we-Rastafari United Front ophinde abe uthisha wezomoya zase-Afrika.

Ubekhuluma ngenkolelo yomoya yase-Afrika, iBhayibheli kanye nezinzalamizi – indlela abesifazane abaphethwe ngayo amademoni ebhayibhelini, uNkulunkulu wamaKrestu ongubaba, iNkosi nokuthi lokho kuye kwaphenduka kanjani impilo enzima abesifazane ababeyiphila kulo mhlaba nokuthi kwakuhloswe kanjani ukuthatha amandla abo.

Kuleli uNkulunkulu unguNkulunkulu, uRamasedi noQamatha ngaphandle kokukhombisa noma yibuphi ubulili.

UNkulunkulu ngesi-Sotho unguRamasedi ngemuva kuka-Ra (iLanga) ma (iNyanga) sedi (izinkanyezi noma ukukhanya) ngakho-ke, singabiza ubuNkulunkulu noma uNkulunkulu ngokuthi ilanga, inyanga kanye nezinkanyezi. Futhi uQamata kuzoba uQa (Qalo — iziqalo) uMa (mama) Ta (tata), iziqalo zikamama nobaba.

Ngesikhathi sikhuluma ngobulili othile obesezithamelini ubuze ukuthi ngabe bezilokhu zikhona yini izangoma emphakathini we-LGBT nokuthi i-African spirituality ibubheka kanjani, uGogo Simenjalo ube esephendula.

Njengomuntu onobizo lwamadlozi awunalo nelilodwa idlozi elifika njengomhlahlandlela wakho. Kwesinye isikhathi uba nomhlahlandlela owodwa ohamba phambili kodwa kuyenzeka ukuthi ube namadlozi awesilisa nawesifazane asebenze ngendlela elinganayo.

La madlozi ahlezi ekhona ngakho-ke, kuyenzeka ukuthi isangoma sihehe abantu bobulili baso ngoba idlozi laso lisuke lihehwa yibona.

Kukhona ukungqubuzana okuqinisekile ngokomoya wase-Afrika kanye nobuKristu. Kodwa futhi kuningi okufanayo kanti ngeseluleko sami esingatheni kufaneleke ngokuphelele ukulalela imibono ehlukene ngenkolo nokuqonda ukuthi kuningi okulungile ngayo nokuningi okuye kwasetshenziswa njengethuluzi lokulimaza abantu abaningi.

Ukuqonda okuncane kungahamba ibanga elide.

Esithombeni esingenhla: Amathambo esangoma alahlwa phansi uma kuhlolwa.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva