Ubabekazi wasebukhosini uthukuthelise isizwe samaZulu

Celani Sikhakhane

INkosazana uThembi Ndlovu, owaziwa ngo “babekazi ongumshokobezi waseNdlunkulu,” umemezele ngempelasonto ukuthi iNkosi yangempela ayikaziwa namanje, okuyinto ethukuthelise isizwe samaZulu kulo lonke izwe.

Kusukela lapho, abasebenzisi abaningi bezinkundla zokuxhumana bayithukile iNkosazana futhi bayisola ngokuba “u-rakgadi ongasho lutho” – u-rakgadi igama lesiSuthu likadadewabo kayihlo kodwa kulokhu kuqonde ubabekazi oxambukela ezindabeni ezingamfuni.

INkosazana uThembi, ubabekazi weSilo uMisuzulu Zulu KaZwelithini, umemezele ukuthi iNkosi yangempela izomenyezelwa ngemuva kokwedlula kwesikhathi sokuzila, esizoqhubeka kuze kuphele uNtulikazi.

INkosazana uThembi namanye amaqembu omndeni waseNdlunkulu ahlangane ngesonto eledlule emzini wase-Gazini “ezoqoka” uMntwana uSimakade Zulu njengeNkosi entsha, kodwa izingxoxo zabo ngokusobala azibanga nazithelo.

Izinkundla zokuxhumana azizithathanga neze kahle izimemezelo zikababekazi wasebukhosini.

“Lo ucabanga ukuthi unguMkabayi” kusho umsebenzisi we-twitter, eqonde umlingisi osabekayo kwi-Isibaya.

“Sesivele sineNkosi thina,” kusho omunye umsebenzisi we-twitter. “Thina asazi ukuthi iNkosazana uThembi ukhuluma ngani. INkosi yethu yiNkosana uMisuzulu kaZwelithini.”

Omunye umsebenzisi ubhale wathi: “Lona wesifazane ushadile, kungani engakwazi ukushiya izindaba zasebukhosini zodwa agxile emshadweni wakhe. Kumele ayeke ukwenzisa okukababekazi onenhliziyo embi.”

Okhulumela umndeni wasebukhosini uMntwana uThulani Zulu akazange afune ukukuqinisekisa lokhu, wawaphika amahebezi njengezindaba.

Abathile eNdlunkulu baphikisana esidlangalaleni nokwenyuselwa kweNkosi entsha esihlalweni sobukhosi iSilo Samabandla uMisuzulu kaZwelithini.

INkosazana uThembi utshele i-Scrolla.Africa ukuthi isikhathi sokuzila sizophela ngenyanga ezayo, lapho onke amakhosikazi azosusa inzilo noma izingubo zabo zokuzila.

“Ngokwazi kwethu akekho umuntu oqokelwe esihlalweni sobukhosi kuze kuphele isikhathi sokuzila. Isikhathi sizophela ngoNtulikazi ngemicikilisho lapho kuzohlatshwa khona izinkomo ezibalelwa eshumini ukuvumela umoya weNkosi ukuthi uye ezulwini uyohlangana nokhokho bawo noNkulunkulu,” kusho iNkosazana uThembi.

Izihloko zakamuva