Sishiye esingalazi iSilo sabaThembu sithuka uNcamashe 

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

ISilo sesizwe sabaThembu, uDalindyebo sisanda kususa umsindo ngemuva kokuvakasha kukahulumeni endlini yasebukhosini eMthatha.

ISilo esaziwa ngemibono ephikisanayo nephumela obala ngezinto esingazithandi sihlulekile ukubamba ukudinwa kwaso ngohulumeni ne-Congress of Traditional Leaders of South Africa (Contralesa) ngokuhluleka ukuseka abaholi bomdabu.

Kulolu hambo iPhini likaNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu, uMntwana uZolile Burns-Ncamashe uhlangabezane nembibizane yeSilo.

ISilo uDalindyebo sivele sathuka uhulumeni saphinde sazwakalisa intukuthelo yaso ngokuthi uhulumeni ne-Contralesa bavela kuphela kubona uma kunesimo esibucayi.

“Kungani indlu yobuholi bomdabu ne-Contralesa ingavakasheli imibuso yaleli lizwe ukuze kwakhiwe ubudlelwano obufanele?” kubuza iSilo.

“Nilinda nize nibe nezinkinga ukuze nize kuthina aninendaba nathi ngisho singaba sesimeni esibucayi. Uma niqhubeka kanje asisoze sanihlonipha. Uphinde wathuka amanye amalungu e-Contralesa.”

Ukudinwa kweSilo bekubhekiswe kakhulu kwindlu yobuholi boMdabu ne-Contralesa, kodwa kwacaca ukuthi aseneme nangohulumeni. 

Intukuthelo yeSilo ayizange isimangaze njengoba isidume ngokungathathi imiyalelo kosopolitiki.

Walaxaza i-ANC ngemuva kokuxabana nowayenguMengameli wezwe, uMnu Jacob Zuma emsola ngokusebenzisa abantu abalaxaze uma eseqedile. ISilo sabe sesijoyina i-DA.

UMnyango wezokuBusa ngokuBambisana uthe umhlangano neSilo ubuyingxenye yokuxoxisana kwePhini likaNgqongqoshe nezinhlaka ezahlukene.

Bazame ukukhombisa inhlonhlonipho ngokulethela iSilo izinkomo.

Esithombeni esingenhla: ISilo uDalindyebo kanye nePhini  likaNgqongqoshe wakwa-Cogta uMntwana uZolile Burns-Ncamashe ngesikhathi evakashele ebukhosini nezinkomo ebezizonikezwa iSilo

Izihloko zakamuva