Simi emahlombe amaqhawe amakhulu, kodwa nathi singamaqhawe emzabalazweni wethu

Thabiso Sekhula

Njengentatheli eneminyaka engama-33 ngihlala futhi ngisebenza eNingizimu Afrika angiziboni izingqinamba zezwe. Kodwa ngiyaluthanda uthando futhi noMzansi ngiwuthanda kakhulu ngalendlela yokuthi bengingeke ngihlale kwenye indawo.

Ontanga yami abaningi bakhuluma ngokuthi ayikho into abangayigubha ngoSuku Lwentsha.

Ake ngichaze ukuthi kungani ngingavumelani nalokhu. Ake ngabelane ngendaba yami. Ake ngikubonise ukuthi iNingizimu Afrika ingenzele ini.

Ngiyintombazane yasemakhaya, ngizalwa ngumama owasikhulisa eyedwa owaqeda umatikuletsheni kuphela ngemuva kokuzalwa kwengane yakhe yesine ngowezi-1988.

Izinkinga zazimlandela umama, kodwa lokho akuzange kumvimbe. Walwa waze wathola iziqu zakhe ze-diploma yokufundisa futhi wathumela zonke izingane zakhe enyuvesi ngokuncane kakhulu ayenakho. Wayekholelwa ukuthi imfundo izosisindisa njengoba naye imsindisile.

Futhi kwaba njalo. Umama wakwazi ukuthenga umabonakude owawuveza izithombe ezimnyama nezimhlophe ngesikhathi ngineminyaka eyi-12, futhi lokho kwaba uthisha wami wesiNgisi.

Ngiyintombazane eyafunda isiNgisi ngineminyaka eyi-12, eyayilanda amanzi empompini wasendaweni ngiwathwale ekhanda, ngiwashe izingubo zethu emfuleni futhi ngidlale kuze kube yilapho isikhumba sami sifana nemigwaqo enothuli.

Njengoba ngivela emaphandleni ase-Limpopo, izikole zethu zazigcwele kakhulu futhi othisha benza konke ababengakwenza, kodwa imfundo yami engaythola esikoleni sikahulumeni yayinele ukungifaka enyuvesi.

Mina nezingane zakwethu saya enyuvesi sikhokhelwa u-NSFAS. Kodwa ukusuka lapho bekukimi ukuthatha isinqumo sokuthi ngizozidela yini ngenxa yesizinda sami noma ngikhuphukele kunselelo bese ngikhombisa ukuthi ngingaphezu kwentombazane yasemakhaya.

Umama wayethumela okuncane ayengakuthola ukuze sidle futhi sasiluka nezinwele zabanye abantu ukuthola imali engeziwe. Siphothule iziqu zethu futhi saba nenhlanhla yokuthola imisebenzi ngokushesha.

Kodwa futhi ngiyintombazane eye yathola amathuba amangalisayo empilweni yayo ngenxa yemfundo yamahhala uMzansi anginike yona.

Ngiyi-content creater esiwine izindondo, ngingomunye wabahleli abancane kunabo bonke bedijithali abake baba khona eMzansi okwazi ukuguqula amakhasimende asuke ekusebenziseni ukuphrinta kwendabuko aye endaweni yedijithali lapho i-inthanethi nemithombo yezokuxhumana yazinza khona eNingizimu Afrika. Ngisebenze nezikhondlakhondla zobuchwepheshe bomhlaba wonke futhi ngibe namasu ashayelwa ihlombe emicimbini yomkhakha wamazwe omhlaba obuhanjelwe ngabantu abahlonishwayo abafana noSpike Lee.

Sengihambe ibanga elide ngifunda o-ABC kumabonakude emnyama nomhlophe e-Limpopo, njengoba sengifundisa ukuthi kwenzakalani emkhakheni wezobuchwepheshe kumakhasimende omhlaba wonke.

Angikwazi ukuzibamba ngoba nginethemba.

Futhi yilokho okwenziwe yimizamo ehlangene yezwe lami, umphakathi, umama wami, ukwesekwa nguye, izingane zakwethu ezindala kanye nakho konke ukuzidela abakwenzele mina.

Cabanga ngekusasa izingane zethu ezingaba nalo uma siphoqelelwa ukuba sizinikeze okusemandleni ethu – uma singazinika ilukuluku lokufunda futhi sizivezele okuningi ngangokunokwenzeka ukuze zikwazi ukukhetha kangcono.

Kungenzeka singavumelani ngokugubha amaqhawe esikhathi esedlule kodwa uma sibheka abantu abanjengoThuso Mbedu noNthabeleng Likotsi, sinamaqhawe amasha futhi bayintsha futhi bakufanele kakhulu ukubungazwa.

Nawe ngokunjalo – ngawo wonke umsebenzi onzima owufakayo ukuziphakamisa nokuziphatha ngendlela.

Ngikufisela usuku oluhle lwentsha njengentsha yanamuhla – engalawulwa izinkinga zayo – kodwa indizela phezulu ngethemba ngoba iyazi ukuthi kuningi okungaba sengozini. Ningamaqhawe.

Izihloko zakamuva