Sekusele kancane ukuthi omasipala baseNingizimu Afrika babhidlike, kusho uMcwaningi Mabhuku Jikelele

UMasipala owodwa kwabane bakuleli ubhekene nokuwa ngokwezezimali, ngokusho kombiko waminyaka yonke okhishwe nguMcwaningimabhuku-Jikelele uTsakani Maluleke kuleli sonto.

Uthole ukuthi isimo sezimali somasipala abangaphezulu kwekota sibi kakhulu kangangokuthi “kube nokukhulu ukungabaza ngokuthi bazokwazi yini ukuqhubeka nokusebenza esikhathini esizayo.”

UMaluleke wengeze ngokuthi uhhafu wabo bonke omasipala bebengaphenyi ngemibiko yokuthi kungenzeka ukuthi benza okungafanele, nokuthi ukusetshenziswa kwemali ngendlela engafanele kufinyelele kwizigidigidi ezingama-R26.

Lokhu kubhidlika kuzwakala nsuku zonke ezimpilweni zezigidi zabantu njengoba omasipala behloselwe ukuhlinzeka izakhamuzi ngogesi, amanzi kanye nezidingongqangi.

UMaluleke uthi imiphakathi ibhekene nobungozi obukhulu bezempilo ngenxa yokungalungiswa kahle kwezindawo zamanzi angcolile, okuholela ekuchichimeni nasekuchithekeni.

Uthe “kudingeka izinguquko ezibalulekile” ukuze kuqinisekiswe ukuthi “imali etholakalayo yokuhlinzeka izakhamizi ngezidingo” isetshenziswa ngendlela efanele.

Izihloko zakamuva