Sebezibambela mathupha ukusindisa idolobha labo

Sekuphele iminyaka eyishumi kuxhashazwa abantu kuleli dolibha. 

Akekho umuntu oxhashazwa kakhulu njengabantu abampofu nabancishwe amathuba.

Idolobhana engisuka kulo lifakelwa imigwaqo emisha enetiyela okokuqala ngqa. Umama usithuthe lapha

Ngonyaka ka-1994 sisuka endaweni engumakhelwane.

Le ndawo ingenye yamadolobhana amadala futhi anentuthuko eyengeziwe, isiteshi samaphoyisa, umtholampilo, indlu yenkantolo, amachibi, kanye ne-Galitos franchise yonke.

Kule minyaka ngizihlalele esigodini ngokuzithandela ngibone izinto ezingamahloni ezenziwa kubantu abancishwa amathuba ezindaweni zasemakhaya.

Kulo nyaka kuzovulwa inxanxathela yethu yokuqala yezitolo. Akhona amathuba kodwa sekuphele amashumi eminyaka ukungaboni ngaso linye phakathi kwezindlu zasebukhosini kanye nosonkontileka kusiholele lapha.

Okusho ukuthi izidingongqangi sisekude ukuzithola kanti nezinto ezitholakala emiphakathini yasemakhaya zisezingeni elibi kakhulu.

Ngesonto eledlule kube nombhikisho wogogo emzini wowesilisa othathe imali ngesethembiso sokuthi uzokhulisa imali yabo ngama-investments. Ubavimbile kusukela ngoZibandlela ngakho bahamba bayozama ukumkhanda ngamatshe kodwa kwalamula amaphoyisa.

Omashonisa abababolekayo babambelela emakhadini akwa-Sassa kanti umhlaba namaphoyisa akushaya indiva lokho.

Ngazo zonke izingqinamba ezinqwabelene emiphakathini yasemakhaya kuwugqozi olukhulu ukubona ukuthi imiphakathi idale kanjani amathuluzi okuphila kwayo ngezandla zayo. Ngokuvusa umkhiqizo ezingeni lesigodi idolobhana lingaphumelela ngezinga elithile ngemizamo yalo.

Wonke umuzi engiwaziyo unezihlahla zezithelo okungenani ezinhlanu ezahlukene ezatshalwa ebuntwaneni bethu. Sitshala umbila, amantongomane, ubhatata nesipinashi. Akuyona eyase-McDonald’s, kodwa igceke lizokunikeza ukudla.

Inani labalimi ikakhulu abalimi abasakhulayo selikhule kakhulu. Sinabantu abaningi abebesebenzela izimboni ezikhethekile e-Gauteng nakwezinye izifundazwe ababuyile ukuzoqala amabhizinisi abo emuva esigodini.

Izingane ezithole iziqu zokuba abammeli nodokotela zinemisebenzi endaweni.

Sinokulawula izinambuzane, ukulungisa ubuchwepheshe, ukwakheka kwezwe kanye nokugandaywa kwemigwaqo.

Abakhi abadingeka kakhulu ukuthuthukisa izindlu e-Limpopo bakha izakhiwo ezinhle kakhulu ongathuka uma ucabanga ukuthi izindlu zase-Houghton.

Bekuzodingeka abanye abantu abambalwa ukuba babuye bazotshala amakhono abo emiphakathini. 

Kunamathuba amakhulu okuqala amabhizinisi ukuze alethe ezinye zezinto esizithandayo mayelana nedolobha futhi sigcine idolobha lethu ukuze sondle abantu bakhona.

Kuningi okonakele abantu abaningi abaphethe badayisa imiphakathi yabo bese bewisa labo ababalandelayo. Abantu engibabonile bezikhipha ezimeni ezinzima ibona abantu bakulo mphakathi.

Scrolla World Cup Quiz