Oyiphini leNhloko yoKlebe elisha uthi uphumelele ngokungavumi ukufumbathiswa nokungalali nabaphathi

Everson Luhanga

IPhini leNhloko yoKlebe elisha lithi selinikezwe ithuba lokufumbathiswa amahlandla amaningi emsebenzini walo – futhi lihlale libopha noma ngubani ozama ukumthonya.

Ngemuva kokusebenza iminyaka engama-32 emaphoyiseni, u-Lieutenant General Tebello Mosikili manje useyiPhini leNhloko Kazwelonke ye-Directorate for Priority Crime Investigation, eyaziwa nangokuthi oKlebe.

Emsebenzini wakhe wokuba ngumseshi nephoyisa, uMosikili uthi kube nezikhathi lapho abasolwa babemnikeza khona imali yokusula amacala.

“Kuwugibe oluyingozi ukuwela kulo. Uma umuntu eqala ukuthatha ukufumbathiswa kubasolwa kuba nzima ukuphuma kulolo gibe.

“Umsebenzi wami ophumelelayo wokuba ngumseshi nesikhulu awukaze ungibeke ethubeni lokuthi ngiyengwe ukuze ngifumbathiswe. Esikhundleni salokho ngibopha labo abafuna ukungifumbathisa,” esho.

UMosikili uthe abantu besifazane bavame ukubonwa njengabathola izikhundla eziphezulu “ngokuzibandakanya kwezocansi okuwumbono obukela phansi abesifazane bebonke futhi ongabekezeleleki.

“Akukaze kwenzeke kimi. Kuyasehlisa isithunzi futhi ngeke kwamukeleke nakancane. Noma yini esengiyizuzile eminyakeni engamashumi amathathu yokusebenza kwami ​​kube ngenxa yokusebenza kanzima nokuzimisela.”

UMosikili uthe wajoyina umbutho wamaphoyisa akuleli ngowezi-1989 ngoba wayewuthanda kakhulu umbutho. “Ngiseyingane, ngangifuna njalo ukuba yiphoyisa.”

“Nganginalo lolo thando lokusebenzela abantu, ikakhulukazi ababuthaka. Amacala amaningi ezakhamizi ezejwayelekile ayengathathelwa phezulu. Kwakuba buhlungu kakhulu kumina,” esho.

Uqale e-Community Service Centre, wabe eseya enkantolo, wadlulela eMnyangweni Wezokuvikela Izingane lapho ayephenya khona ngamacala ocansi, udlame lwasekhaya nobugebengu obenziwe ezinganeni. “Ngenkathi ngixazulula amacala ocansi, ngangisiza nabanye abakhonondayo ikakhulukazi abesifazane nezingane ngendawo yokuhlala uma indawo abahlala kuyona inobuthi kubo.

“Kwesinye isikhathi bengibayisa kwami ​​ngenkathi ngiphenya amacala abo.

Uthe ubejwayele ukuthola izincwadi eziningi ezivela kumalungu omphakathi, ezinkantolo nasemindenini bemncoma ngokuzikhandla kwakha emacaleni ayesebenze kuwona. “Ukuphawula nezincwadi kwangikhuthaza ukuba ngenze kangcono kakhulu.”

Uthe ngokusebenza kwakhe kanzima, uGeneral Mosikili ulokhu ekhuphuka ezinhlwini zamaphoyisa esebenza njengomphathi-siteshi futhi ephethe isikhundla esiphezulu embuthweni. Manje sengingowengamele uphenyo olubandakanya amacala asezingeni eliphakeme nabantu abaphezulu.

“Lesi esinye sezikhathi engizithanda kakhulu emsebenzini wami,” esho.

Izihloko zakamuva