Owesifazane owadlwengulwa usenakekela izingane ezilahliwe

Everson Luhanga

Uthi wadlwengulwa amahlandla angaphezu kwayishumi ngabesilisa abehlukene.

Kodwa uthi, yilokho okwamqinisa.

Njengamanje uGabisile ungumnakekeli, unakekela izingane eziyi-150 ezilahlwe ngabazali noma ezikhubazekile.

UGabisile uphinde abe ngumculi. Imadlana ayenzayo ngokucula wondla ngayo izingane zakhe njengoba engakhokhelwa nguhulumeni.

Ikhaya lezingane zakhe lithembele kwiminikelo evela kubantu.

Engxoxweni abe nayo nabakwa-Scrolla.Africa emzini wakhe eTembisa, uGabisile ulandise ngezinsuku zakhe ezimbi kanye nezinto ezenzeka ngesikhathi esemncane.

  • Umalume wakhe wamdlwengula eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala.
  • Wayejwayele ukumyisa kwagogo wakhe la ayemdlwengulela khona “izikhathi eziningi.”
  • Usazikhumbula kahle “izandla zakhe ezinkulu ezimbi ezazimboza umlomo wakhe uma ezama ukukhala ethi ucela usizo.”

UGabisile uthe, umalume wakhe nguyena owamfakela ibhadi lokudlwengulwa – ngoba emuva kwakho konke ayesekwenze kuye, wabe esedlwengulwa ngamanye amadoda ekuhambeni kwesikhathi.

Uthe, ngesikhathi samaholidi esikole uma edlala nezinye izingane, umakhelwane oqhelile wayefika amlande.

“Wayengithengela amaswidi angiyise ehlathini phezu kwedwala elikhulu ukuze angidlwengule. Ubengidlwengula cishe zonke izinsuku uma ngingayile esikoleni.”

Ngesikathi eneminyaka eyi-15 ubudala, wavakashela umngani wakhe ePitoli, lapho adlwengulwa khona yindoda angayazi endlini yangasese.

UGabisile uthe, waphinde wadlwengulwa yisoka likababekazi wakhe endlini yangasese egalaji likaphethiloli.

“Ngadlwengulwa amahlandla angaphezu kwayishumi. Kepha lokho akuzange kungibulale kunalokho kwangiqinisa.”

UGabisile uthe, uyabazi ubuhlungu bokwaliwa nokungalutholi uthando lukamama. Yingakho enakekela izingane eziyi-150.

Uyisishoshovu esilwa nokuhlukunyezwa kwezingane futhi ugxeka yonke imisebenzi ephuca izingane ilungelo lokukhula endaweni ephephile.

Uyondla, afundise, avikele, anike amandla futhi asekele izingane azinakekela ekhaya laseSiyazigabisa.

Okulandelayo: Sikhuluma ngempilo kaGabisile yokuba ngumdansi…

Izihloko zakamuva