OweScrolla.Africa ubazi kahle ubungozi bovendle asinda kulona

Everson Luhanga

Ngesikhathi ngisayinsizwa, ngikhulela esigodini sangakithi esinothuli futhi esimpofu sase-Tchoko, ngaba ngomunye wezingane ezinenhlanhla ezasinda ekutheni ngitheleleke ngesifo sovendle.

Ngemuva kweminyaka engu-30 iyizwe elingenalo uvendle, i-Malawi isiphinde yalithola leli gciwane. Lokhu sekudale umkhankaso wokugoma eNingizimu ye-Afrika -e-Malawi nasemazweni angomakhelwane bayo i-Zambia, i-Zimbabwe, i-Tanzania, kanye ne-Mozambique.

Ngesikhathi ngiqala ukufunda ngokuqubuka kwakamuva kwaleli gciwane, kwelinye lamazwe ampofu kakhulu emhlabeni, ngiye ngabalisa ngokwazi ukuthi leli gciwane lishiye iningi labangani bami engangikhula nabo bekhubazekile.

I-Malawi, izwe elivalwe ngamanye amazwe, incike kubaxhasi ukuthi babhekane nezimo eziphuthumayo zezempilo zikazwelonke njengokuqubuka kwezifo kanye namagciwane.

Okungikhathaza kakhulu ngokuqubuka kwesifo sovendle ukuthi manje sesingahlupha izingane zami siqu, ngemuva kweminyaka engu-30 mina ngasinda!

Abanye babangani bami abahaqwa yilesi sifo basazabalaza nanamuhla ngenxa yokucwaswa okukhulu emphakathini. Abantu bababiza ngamagama njengoba bezabalaza ukuzenzela izinto.

Kuyisifo esisongela impilo esiyingozi futhi ohaqwe yiso uba nenkinga emgogodlweni futhi simenza akhubazeke.

Ngaso sonke isikhathi uma ngibona abangani bami engangikhula nabo asebekhubazeke unomphela, ngiye ngizitshele ukuthi ngabe yimina lowo.

UDkt Mudula Tembo, ozinze e-Malawi, wangitshela ukuthi abanye abantu abahlaselwa yileli gciwane bayazibulala ngenxa yokuhlukunyezwa abakuthola ngenxa yokukhubazeka.

Ngiyajabula ukubona uhulumeni wase-Malawi kanye neNhlangano Yezempilo Yomhlaba wonke bagxume ngesivinini esimangalisayo ukunqanda igciwane ukuthi lingabhebhetheki phakathi kwezingane ezincane okusamele ziphile impilo yazo ende.

Umbuzo omile engqondweni yami ngothi, ingabe izingane ezineminyaka engaphansi kwemihlanu ubudala ezise-Malawi manje zizolibalekela igciwane noma zizochitha iminyaka engamashumi amane ezayo, njengoba senzile, zizwa ubuhlungu obubangelwa yileli gciwane?

Izihloko zakamuva