Owayeyisangoma uxoxa ngohambo lwakhe

Lubhalwe ngu-Emily Mgidi

Owayeyisangoma uxoxa ne-Scrolla.Africa ngokuthi idlozi laliyilawula kanjani impilo yakhe futhi udalula amaqhinga afundiswa ekuthwaseni ukuze abantu bakholwe okushiwo izangoma. Unethemba lokuthi lokhu kuzovula abantu amehlo.

Usomabhizinisi uLindy Ngobe wase-Centurion usobishini ngemuva kokuxoxa ngodaba lwakhe lokuba isangoma. Wathwasa waba isangoma wase eqala ukwelapha abantu kodwa wabe esephendukela kuNkulunkulu wase eyeka ukuba isangoma. Waze washisa nendumba yakhe ngemuva kokuthandaza ngayo.

Uthe wahlushwa ubizo lwakhe kusukela esemncane. Wayevame ukugula kodwa uma eyiswa kodokotela besilungu babengakwazi ukumsiza.

ULindy wayevame ukuba nemibono mayelana nezangoma, imvunulo yesintu, ubuhlalu, amanzi kanye nezinyoka.

“Umama nobaba bangiyisa ezangomeni ezabatshela ukuthi kumele ngiyothwasa kodwa ubaba wacela emadlozini ukuthi bangivumele okungenani ngiqede isikole,” esh.

ULindy waqeda isikole waya enyuvesi kodwa waphinde waba namaphupho.

“Ngangizwa sengathi kukhona ongihlebelayo kanti kwesinye isikhathi ngangingaboni uma ngizama ukubhala,” esho.

Ubaba wakhe waphinda wancenga amadlozi. Wawacela ukuthi amdedele aqedele izifundo zakhe ngemuva kwalokho uzovuma ubizo lwakhe.

“Nganginesiqiniseko sokuthi angikufuni lokhu. Ngihlupheke impilo yami yonke ngenxa yalokhu.”

Uthe waphothula izifundo zakhe kodwa wathi eqala ukusebenza kwaphinde kwenzeka okufanayo. Uthe kwesinye isikhathi wayefikelwa ukuthi apake imoto yakhe eduze komfula avele angene ngaphakathi.

Benza uhlelo nogobela okungumuntu othwasisa izangoma ukuthi amsize.

“Kwakunzima kakhulu kimina. Ngaphathwa kabi ngoba ngifundile futhi ngangibuzwa ngezinto ezithile. Abantu 

babecabanga ukuthi ngenza sengathi ngazi kangcono,” esho.

Uthe okunye okwakumenza angabaze izangoma ngamaqhinga ababefundiswa wona.

“Uke ubone ukuthi izangoma azisho ukuthi yonke into ibukeka kahle futhi konke kuzolunga? Kuhlezi kukhona okungalungile. Abakaze bakuphindisele emuva bengakushongo okuyinkinga,” esho.

ULindy uveze ukuthi ababinayo imibono ngekhasimende. Baqagela izinkinga zabo futhi baqapha impendulo yomuntu ozohlola.

“Uma bethola impendulo ethile  banamathela kulokho. Izangoma zihlezi zikhuluma ngezinto ozaziyo,” esho.

Ezinyangeni eziyisithupha esekuthwaseni umama kaLindy washona futhi watshelwa ukuthi ngeke akwazi ukuyomngcwaba; uma ekwenzile kuzomele aqale phansi yonke into.

“Ngahamba ngayongcwaba umama ngabuya ngaqala phansi. Ngakhishwa ekuthwaseni ngaba isangoma ngajutshwa ukuyophilisa abantu kodwa angikuthandanga,” esho.

“Ngaqala ukuthandaza kakhulu futhi uNkulunkulu wakhuluma nami ngeBhayibheli.”

Wayeka ukuhlolela abantu washisa izingubo zakhe zobungoma kanye nendumba.

“Ngisaphupha ubaba wami. Uthukuthele. Ubuza ukuthi kungani ngizishiye zonke lezo zinto zobungoma. Kodwa uma ngiqala ngithandaza uphenduka inyoka futhi lokho kuwubudimoni,” esho.

ULindy ukhuthaza labo abadidekile ngezangoma nobizo lwabo ukuthi bathandaze futhi bafunde ibhayibheli uNkulunkulu uzobaphendula.

“Uma nje ukholelwa ekutheni uNkulunkulu uzokuvikela akukho okubi okuzokwenzeka kuwe,” esho.

Izihloko zakamuva