Okwamanje: Kunamaqembu angeke afe futhi angeke akhule

Lubhalwe nguNhlanhla Mtaka

Ukhetho lukazwelonke nezifundazwe seluseMome. Njengoba kujwayelekile injolozela iba semaqenjini amakhulu bese kuthi lawa amancane anganakeki. Kulolu khetho kubukeka kungekho uguquko njengoba injololeza isemaqenjini amane amakhulu okuyi-African National Congress (ANC), iDemocratic Alliance (DA), i-Economic Freedom Fighters (EFF) kanye ne-Inkatha Freedom Party (IFP).

Khona lapho kulolu khetho kukhona amaqembu amancane nahlale engena ePhalamende amanye sekuvalwe amehlo. Phakathi kwala maqembu kukhona i-African Christian Democratic Party (ACDP) kaMfu uMoshoe, iPan Africanist Congress (PAC) eholwa nguMnu uNyhontso, i-United Democtaic Movement (UDM) kaJenene uHolomisa kanye neGood eholwa nguNks uDe Lile. 

Kulawa maqembu elidala neninomlando wombangazwe yiPAC. Ngonyaka we-1994 kwakukhona nombono wokuthi liyodlisela ukhongolose ogageni . Lokhu kwabe kushiwo ngoba ubuholi, umlando waleli qembu wabe ungahlukile kakhululu kunaloyo kaKhongolose. Sekungumlando ukuthi leli qembu lisemuva le emsileni ngokwezinombolo ePhalamende.

Elinye iqembu yilelo likaJenene. Umlando uveza ukuthi lakheka ngokuhlubuka kwabantu ababili, uJenene eshiya ku-ANC. Wajoyinwa ngesinye isikhuphekhuphe se-National Party, uMnu uRolfe Meyer. EzikaJenene zaba linoni ikakhulukazi ezindaweni zase-Eastern Cape  nokuthe ngokutheleka kwamaqembu amasha kwehla lokho. ElikaMfundisi uMoshoe lona langena mahlayeni mahlayeni lafukulwa ngamaKhrestu. Kanti elikaNks uDe Lile lona ligxile evotini lamaKhaladi eWestern Cape naseNorthern Cape. Yize kunjalo leli voti akubukeki kungelabo kuphela ngoba namanye amaqembu ayadla kulo.

Lama qembu anabaholi abaziwayo noma umlando ojulile kepha izinkomba zithi nakulokhu ngeke enze okwehlukile kunalokho ayekwenza okhethweni. Angeke akhule kepha futhi uma enze kahle ngeke afe, azothola isitulo noma ezimbili ePhalamende.

Kulokhu umehluko wukuthi ubumqoka bawo kungase kubonakale uma sekuqoqwa, kubalwa . Izinkomba zithi kungenzeka kungabi khona iqembu elizothola ngale kwamaphesenti angama-50. Lokhu kusho ukuthi amaqembu azophoqeleka ukuba axoxisane, ashelane abuye aqomane ngezinombolo. Esimweni esinjalo amaqembu lawa amancane noma anganakekile aba ngamakhosi. Ngamafuphi kungenzeka ukuba uGoliyathi acele usizo kuDavide, ubuncane beqembu bungasasho lutho okumqoka kuyizinombolo.

Lolu daba luqale lwashicilelwa ngabalingani bethu i-Bayede Iphepha laboHlanga .

Izihloko zakamuva