Obeyosoka ubuyele ekhaya ngosizo lomphakathi

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Owesilisa (23) wamukelwe ngemfudumalo umphakathi wase-Mzamomhle e-Gonubie ngomcimbi ongasoze wawukhohlwa nonesithunzi.

Kodwa ezinyangeni ezimbalwa ezedlule umndeni ka-Ayabonga Nyame wawukhathazekile ukuthi ngeke akwazi ukubuyela ekhaya.

NgoLwezi nyakenye uNyame waya esikoleni sokusoka ngaphandle kwemvume yabazali bakhe. Wayesekhathele ukubukelwa phansi nokuxhashazwa ngamanye amadoda.

“Ngangingeke ngisakwazi ukubekezelela ubuqhwaga nokuphoxeka. Ngangazi ukuthi abazali bami abanayo imali futhi babengeke bangivumele ukuthi ngihambe uma ngike ngacela kuqala.”

Ngesikhathi abanye ababeyothwasa bebuyela emakhaya ngoZibandlela wasala engenakudla. “Ngahlala amasonto amathathu ngingadli, futhi kwakuyisikhathi esinzima kunazo zonke empilweni yami ​​kodwa kungcono kunokucekelwa phansi nokuxhashazwa ngoba ngangazi ukuthi ngizobuyela ekhaya njengendoda.”

Kodwa ukube kwakungewona umphakathi wase-Mzamomhle ngabe usasehlathini, mhlawumbe ngabe wabulawa indlala. NgoLwesibili ngesonto eledlule umphakathi ubungenawo amanzi kanti izakhamuzi ezaphoqeleka ukuthi ziyozikhulula ehlathini ziye zafica lona wesilisa lapho.

“Ngibone iqulu labesifazane lihamba ehlathini. Ngiye ngababiza kodwa babaleka. Ngase ngisondela ngabiza omunye obengemuva. Ngiye ngamncenga ukuthi angilalele wathi ngeke akwazi ukusondela ngoba ungumuntu wesifazane akufanele akhulume nami,” kusho uNyame.

Lona wesifazane wezwa ukuphelelwa ithemba ezwini lakhe wase enquma ukumlalela. “Ngimtshele udaba lwami ngamcela ukuthi angisize ukuze ngikwazi ukubuyela ekhaya. Uye wangithembisa ukuthi uzobuya kodwa bengingalindele ukuthi kuzoba into enkulu kangaka.”

Lona wesifazane wazise umphakathi ngalolu daba ukuze athole usizo kwahlangana abantu bezosiza le nsizwa.

“Ngibonga bonke abangenze ngabuyela ekhaya. Manje sengiyindoda, futhi isithunzi sami sesibuyile. Ngaphandle kwabo angazi ukuthi ngabe ngikuphi namhlanje. Mhlawumbe bengizohlala ehlathini kuze kube phakade.”

Ngesikhathi uBongiwe Sifolo (37) ebona uNyame uye wabaleka ngoba ubesaba. “Ubelokhu engimemeza engincenga ukuthi ngilalele ukuthi uzothini. Ngiyajabula ukuthi ngimile ngamlalele nakuba bengesaba. Umphakathi awuzange unanaze ukumsiza ngoba ububuqonda ubuhlungu bokuhlala wedwa ehlathini bese uphenduka inhlekisa.”

ULindelwa Tshentu akakholwanga ngesikhathi amalungu omphakathi engena emzini yakhe ephethe ukudla nezingubo. “Njengomama angizange ngibuthi quthu ubuthongo ngazi ukuthi indodana yami ihlezi yodwa ehlathini kodwa akukho ebengingakwenza ngoba besidonsa kanzima.” Ubengacabangi ukuthi kuzoba nokudla uma indodana yakhe isibuyela ekhaya, kodwa uye wabona isimangaliso.

“Ngabe usasehlathini ukube bekungelona usizo lomphakathi. Manje usenezimpahla zokugqoka nakho konke okudingwa umuntu omusha.”

USolomzi Dyantyi oyilungu lomphakathi utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ngemuva kokuzwa ngesicelo sikaNyame bebazi  njengomphakathi ukuthi kukhona okumele bakwenze.

“Asikwazanga ukuqhubeka nezimpilo zethu ngesikhathi sazi ukuthi kukhona ohleli yedwa ehlathini odinga usizo lwethu. Ngiyajabula ukuthi sihlangene sanikela ngalokho ebesinakho senza ukubuyela kwakhe ekhaya kwaba into ekhumbulekeyo.”

Esithombeni esingenhla: U-Ayabonga Nyame

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva