Ngubani ongafuna ukubulala lo wesifazane?

Everson Luhanga

Indaba yokubulawa kwalo wesifazane osemusha yaqala ngephupho elenzeka – kodwa ngendlela eyethusa kakhulu kunendlela ayecabanga ngayo.

Ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokubulawa kukaZinhle Kweza ngonyaka wezi-2017, waziphupha egqoke ingubo enhle emhlophe eshada.

Ngakusasa ngesikhathi uZinhle etshela umngani wakhe uPatricia ngephupho, uPatricia wacabanga ukuthi kwakuwuphawu olubi lolu.

UPatricia waxwayisa uZinhle ngaleli phupho wathi lisho ukuthi uzoshona.

UPatricia ukhumbula ukuthi uZinhle waphendula ngokuhlekisa wathi: “Uma ngifa, uThembinkosi nguyena ozobe engibulele,” eqonde isoka lakhe lakudala.

Ngemuva kwezinsuku isidumbu sikaZinhle satholakala silahliwe e-Ivory Park, siklinyiwe futhi sinamanxeba amaningi okugwazwa.

Ngemuva kweminyaka emithathu, ukuqulwa kwecala lezinyanga eziyi-15 kusanda kuqedwa eNkantolo ePhakeme yaseGoli.

UThembinkosi Mhlongo, ongumeluleki wakwa-Eskom, ulahlwe yicala lokubulala.

Noma iphupho belilula, kodwa icala empilweni yangempela belingelula.

Ufakazi obalulekile kube yisangoma esivela e-Newcastle, iNyanga uNgcamphalala.

Lesi sangoma seza enkantolo safakaza ukuthi uThembinkosi – isiguli sakhe – samtshela ngecebo laso lokubulala uZinhle, ngemuva kokubulawa kwakhe.

Lesi sangoma sathi uMhlongo “wangitshela ukuthi ubabekazi wakhe… .. [wathi] umufi [uZinhle] uyamuthakatha”.

Bekunobufakazi obuningi bokuthi uMhlongo wazama ukubulala uZinhle ngosizo lwemithi.

Ukhiye waleli cala ngufakazi omkhulu woMbuso uXolani Magangane, unogada oqashwe nguMhlongo owambeka endaweni yesehlakalo.

UMagangane unikeze ubufakazi obucacile futhi akekho omunye owabona ngamehlo kulokhu kubulawa.

Uthe:

● UMhlongo wamphoqa ukuthi azame ukubulala uZinhle Kweza amahlandla amaningi

● Imizamo yokubulala ihlanganisa ukusebenzisa umsila wempisi ovuthayo owenziwe yisangoma ukumenza alale. Lokhu akusebenzanga – uZinhle wakuzwa ukuvutha kwalokhu

● UMhlongo wathenga umuthi wenyoka enkulu enobungozi ukuze adlise uZinhle ushevu, kepha akazange awusebenzise. Waphinde wathenga amaphilisi okulala akhethekile esangomeni, nawo lawo maphilisi awakaze asetshenziswe

● Esikhundleni salokho, uMhlongo wakha icebo lokuthi avele alande uZinhle emsebenzini ebese eyamklinya ngesikhathi uMagangane esehamba ebashiya

Sizobika ngesigwebo ngokushesha nje uma isinqumo seJaji sizobe sesikhishiwe ngoLwesihlanu.

UMhlongo uzamile ukukholisa inkantolo ukuthi ubengekho endaweni yesehlakalo.

Kepha iJaji uMakume lithe ngoMhlongo: “Angimkholwa futhi ngiyabenqaba ubufakazi bakhe njengamanga ngaphezu kokungabaza”.

Izihloko zakamuva