Ngabe uMaster KG wayengumsunguli wengoma ebizwa ngeJerusalema?

Ingoma eyashisa izikhotha kaMaster KG enamazwi amnandi kaNomcebo enevidiyo  eyaba ngundabamlonyeni ngonyaka wezi-2020, yayikhuthaza abantu abaningi ngesimo somvalelandlini . Ngokungangabazeki bekuyiculo elisiza kakhulu kulesi sikhathi se-Covid. Abantu abaningi bayajabula uma bezwa lengoma.

Kodwa omunye uDJ wase-Limpopo uthi wayengumbhali wokuqala waleli culo elidumile.

UNtimela Chris Chauke, owaziwa ngelikaCharmza onguDJ, uthi “nguyena owabhala ingoma yokuqala, wenza amabhithi, nokuhlelwa kwengoma, iculo kanye namaphimbo”.

Ngakho-ke, “njengoba ewumbhali wengoma uChauke unelungelo lokushicilela” kusho abammeli bakhe be-Adams & Adams bebhale encwadini yesicelo sabo ngomhla ziyi-18 kuMfumfu.

Le ncwadi iqondiswe kuMaster KG ogama lakhe langempela nguKaogelo Moagi, inkampani yakhe yokuqopha i-Open Mic Productions, abasabalalisi be-Africori kanye ne-Warner Music Group.

“UMaster KG akazange afake isandla ekuqambeni ingoma futhi wayengekho ngesikhathi kuqoshwa noma kuphinde kuhlelwa amazwi, futhi isikhathi esiningi wayengekho uma kudidiyelwa ingoma ,” kubhala i-Adams & Adams abathe bamele uPresley Lebogang Ledwaba, owaziwa ngelikaBiblos.

UChauke waya enkampanini yokuqopha kaMaster KG ese-Midrand ngoNcwaba ngonyaka wezi-2019. Ngesikhathi ebuyela ekhaya e-Limpopo, wayelindele ukuthi uma uMaster KG enquma ukulikhipha ngezohwebo leli culo, uzothathwa njengomuntu okhiqize le ngoma nokuthi uMaster KG aqale axoxisane ngokugunyazwa kwamalungelo afanelekile, kusho abammeli.

“Ikhasimende lethu lammangala ngesikhathi lizwa ukuthi uMaster KG uvele waqhubeka nokukhipha leli culo ukuze alidayise, esebenzisa inkampani yakhe ngaleso sikhathi, i-Open Mic Productions, ngaphandle kokuxhumana nomnikazi wengoma futhi ngaphandle kokuthola imvume edingekayo yokusebenzisa umculo ovikelwe wekhasimende lethu. nokwakhiwa komculo.”

Ukwengeza lokhu, uChauke wasebenzisa isampula yomsindo oqoshiwe, ilungelo lobunikazi eliphethwe yiBiblos. “Njengoba uMaster KG evele ekhiphe iculo elinesihloko esithi Jerusalema ngokudayisa ngaphandle kokuthola imvume yamalungelo kuCharmza onguDJ, alikaze libe khona ithuba lokugunyazwa kwamalungelo kaBiblos kusampula futhi akukaze kuxoxiswane noma kuzwakale uvo lukaBiblos,” kusho abammeli.

UChauke noLedwaba bafuna incwadi ebhalwe phansi evuma ukuthi ilungelo labo lobunikazi liphuliwe futhi baxolise esidlangalaleni, kanye “nokuncoma uCharmza onguDJ njengomdidiyeli wengoma, futhi baqinisekise ubunikazi bukaBiblos besampula ethi “Eish” eyafakwa kule ngoma”.

Baphinde bafune ukudalulwa “kolwazi olugcwele, oluphelele, olunembile nolucacile lwezezimali kanye nokubalwa kwezimali maqondana nayo yonke imali engenayo nenzuzo ekhiqizwayo” okuhlanganisa nokuhlinzeka ngamarekhodi ezezimali kanye nokubalwa kwezimali ukuze enze ucwaningo ozimele.

UChauke noLedwaba uthi ingxenye yabo yemali engenayo kufanele banxeshezelwe ngamaphesenti angama-50 wayo yonke imali engenayo etholakala ngokudayiswa kwengoma, kanye namaphesenti angama-50 ayo yonke inzuzo yesikhathi esizayo”.

Abammeli be-Open Mic Productions baphendula mhla zingama-26 kuNcwaba bacela ukwelulelwa isikhathi kuze kube umhla zinhlanu kuLwezi ngenhloso yokuzama ukuthola uMaster KG, kodwa abamtholanga.

Izihloko zakamuva