Ngabe lokhu ukuphela kobuKhosi bamaBalobedu obubuswa ngowesifazane?

Kamogelo Muvhenzhe

Sekungamakhulu eminyaka abantu baseBalobedu bebuswa yizindlovukazi.

Indlovukazi yabo yokuqala uMaselekane Modjadji, wabusa isizwe sase-Limpopo iminyaka engama-54 futhi walandelwa yindodakazi yakhe endala.

Leli siko laqhubeka iminyaka engama-400 eyalandela.

NgoLwesihlanu, isizwe sase-Limpopo sishaqekile ngesikhathi uMkhandlu weNdlunkulu yasebukhosini wamaBalobedu ukhipha incwadi eveza obala ukuthi indodana yeNdlovukazi uMakobo Modjadji ongasekho, uLelekela njengendlalifa efanelekile yobukhosi. 

Kule ncwadi, eyabhalwa e-Khelobedu mhla ziyi-7 kuNhlaba ngowe-2021, uMkhandlu Wasebukhosini ukhuthaza isizwe ukuthi sisekele isinqumo somkhandlu njengoba bengacwasi ngokulingana ngokobulili nokuthi uLekukela uyizibulo likaNdlovukazi ongasekho.

Incwadi ithi ukugcotshwa kukaLekukela kuzoba mhla zingama-22 kuMfumfu ngowe-2022.

Lokhu kwenzeka yize izingane zabesilisa zeNdlovukazi ngokwesiko azivunyelwe ukuthi zidle ifa lesihlalo sobukhosi.

UMasalanabo, okuwukuphela kwendodakazi kaNdlovukazi uMakobo ongasekho, wahlonishwa yilowo owayenguMongameli uJacob Zuma ngowe-2016 futhi wanikezwa isitifiketi.

Lokhu kwenzeka ngemuva kokuba uhulumeni wobandlululo ebehlisele isikhundla sobukhosi ngowe-1972.

UMasalanabo uyena obezolandela ukuthatha isikhundla sobundlovukazi selokhu kwashona umama wakhe ngowe-2005, eneminyaka engama-27.

Indlovukazi encane yayinezinyanga ezintathu kuphela ubudala ngesikhathi kushona unina.

Ngisho nangemva kokuhlonishwa njengoNdlunkulu nguhulumeni, uMasalanabo usemncane ngakho-ke uyokwazi ukuhlala esihlalweni sobukhosi uma esehlanganise iminyaka eyi-18.

Ngowe-2018, isizwe samaBalobedu sabungaza ubuNdlovukazi bukaMasalanabo noMengameli uCyril Ramaphosa.

Umalume wakhe uMpapatla Modjadji, usebe yibambela leNkosi iminyaka engaphezu kweshumi nesithupha ebusa esikhundleni.

UMasalanabo njengamanje uhlala nelinye ilungu le-ANC uMathole Motshekga, njengomnakekeli wakhe ngemuva kwempi yokufunwa ngubaba wakhe omzalayo.

UMotshekga wake waba ngumeluleki womkhandlu wasebukhosini bamaBalobedu.

Imizamo yokuthola ibambela leNkosi uMpapatla kanye noMotshekga ayiphumelelanga.

Izihloko zakamuva