LABO ESIBATHANDILE ABASILAHLEKELE:

Isishoshovu esalwela ukufinyelela kwabantu emithini esindisa impilo

Tebogo Moobi

U-Andrew Mosane waphila impilo yakhe yonke eqinisekisa ukuthi abantu abane-HIV / Aids bathola kalula imithi esindisa impilo. Wayengomunye wabantu bokuqala ukuthola iphilisi elilodwa le-FDC anti-retroviral therapy ngowezi-2013.

Ishintshe impilo yakhe yaba ngcono – kepha isishoshovu esinesibindi asisekho emhlabeni. Ushone ngoLwesihlanu ngemuva kwempi yakhe nezifo ezingosomathuba ezihlobene ne-HIV.

Wathola iphilisi ngowezi-2002 futhi waba nentshisekelo ngalolu daba ngemuva kokuthi umama wakhe ashone ngenxa yokungatholakali kwama-ARV.

Wahamba izwe lonke, isifundazwe nesifundazwe, egqugquzela uMnyango wezeMpilo ukunqanda ukushoda kwama-ARV.

Komunye wemikhankaso yakhe wayephethe izingqwembe ezibhalwe ukuthi: “I-TAC isindise impilo yami, ngaphandle kwayo ngabe angiphili. Umama washona ngoba yayingekho i-TAC ngaleso sikhathi. Kuyizwi labangenalo izwi. Uma singakwenzi lokho Amalungelo abantu e-TAC azophulwa.”

Sikwethulela isigqoko ngeqhaza olibambile – Ulale Ngoxolo.

Izihloko zakamuva