LABO ESIBATHANDAYO NASEBESILAHLEKELE

UNkululeko ubone i-Covid ithatha amalungu omndeni wakhe

Everson Luhanga

Njengoba abanye besesibhedlela kanti abanye balwa naleli gciwane ekhaya bebodwa, uNkululeko uthi akazi ukuthi ngubani ozolandela.

UNkululeko Khanyi ushonelwe ngumalume wakhe, obabekazi ababili nodadewabo oyedwa ongumzala. Bonke babulawa yi-Covid-19 phakathi kukaMfumfu wezi-2020 noMasingana wezi-2021.

Uthe ithemba lakhe manje lisezandleni zikaNkulunkulu njengoba amalungu amaningi omndeni wakhe ehlushwa yileli gciwane.

Ulahlekelwe yilaba abalandelayo:

• Umalume wakhe uAndries Mwelesa oneminyaka engama-68 ushone ngoNtulikazi wezi-2020

• Umzala wakhe uPoppy Maswanganyi oneminyaka engama-40 ushone ngoMfumfu wezi-2020

• Ubabekazi wakhe uThoko Khanyi oneminyaka engama-60 ushone mhla zi-3 kuMasingana wezi-2021

• Ubabekazi wakhe uThembi Khanyi oneminyaka engama-62 ushone mhla zi-10 kuMasingana wezi-2021

UNkululeko uthe:

UAndries wayesebenzela uMnyango wezeMfundo njengomhloli KwaZulu-Natali. Ushiye unkosikazi wakhe weminyaka engama-40.

UPoppy usebenzele indawo yabangcwabi eKwaZulu-Natali iminyaka eyishumi. Umama wezingane ezimbili ushone ngenxa ye-Covid-19 ngemuva kokungeniswa esibhedlela iNkosi Albertina Sisulu Hospital.

UThoko ubesebenza ezindlini eGoli iminyaka eyi-13. Ubenengane eyodwa. Ushonele esibhedlela ngemuva kosuku engenisiwe.

UThembi ubengumzali ongasebenzi onezingane ezintathu. Ubenakekela izingane zakhe ngemuva kokushona komyeni wakhe eminyakeni edlule.

“Kunzima ukwamukela ukushona kwabo njengoba bengibabheka njengabazali bami kwazise bobabili abazali bami bashona ngosuku olulodwa engozini yemoto eminyakeni eyisikhombisa edlule,” kusho uNkululeko.

Uthe kube buhlungu kakhulu ukubona amalungu omndeni wakhe eshona ngalinye. “Kunzima. Asazi ukuthi ngubani olandelayo. Kungaba yimina noma ngubani,” kusho uNkululeko.

Uthe i-Covid-19 ingumbulali osheshayo. “UThembi wazizwa egula ngeSonto lomhla zi-10 kuMasingana. Samphuthumisa esibhedlela. Washona ngalolo suku. Kwenzeke ngokukhulu ukushesha nokungalindelekile,” kusho uNkululeko.

UNkululeko oneminyaka engama-43 uthe amalungu omndeni wakhe akuwona kuphela abantu ababulewe yigciwane kubantu abaziyo. “Ngilahlekelwe abangani nabanye abantu engibazi iminyaka eminingi,” kusho uNkululeko.

UNkululeko uvumile ukuthi imingcwabo iyona ebhebhethekise kakhulu leli gciwane njengoba iningi lamalungu omndeni wakhe lagula ngemuva kokuhambela imingcwabo yamanye amalungu omndeni.

UNkululeko unxuse uhulumeni ukuthi asize imindeni ehlukene ezweni lonke edlula ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa yizihlobo zayo ngokululekwa ngokwengqondo. 

“Kunzima.

“Kuneminye imindeni elahlekelwe ngaphezu kwesihlobo esisodwa esikhathini esifushane kakhulu. Lokhu kubuhlungu futhi kuyethusa,” kusho uNkululeko.

Izihloko zakamuva