Kusizwa izingane zamaphoyisa ashona esemsebenzini

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Umbutho wamaphoyisa wakuleli (SAPS) ugubhe uSuku lukazwelonke lwamaphoyisa lwalo nyaka ngokuqoqa imali yokusiza izingane zamaphoyisa ashone esemsebenzini.

“NgoSuku lwamaphoyisa lukazwelonke, i-SAPS ikhumbula ukuzidela okwenziwe ngabesilisa nabesifazane bethu futhi abasaqhubeka nokukwenza njengoba benikeza ukuphepha kubo bonke abantu  bakuleli,” kufundeka isitatimende samaphoyisa.

USuku lwamaphoyisa lukazwelonke lwagunyazwa ikhabhinethi ngo-2005 futhi kusukela lapho njalo ngomhlaka-27 kuMasingana liyagujwa.

Ngokwezibalo zakamuva, angaphezu kuka-140 amaphoyisa alahlekelwe izimpilo zawo esemsebenzini kule minyaka emine edlule.

“Iningi labo bebondla imindeni yabo”

NgoLwesine, abadlali begalofu abangaphezu kwekhulu abavela ezinkampanini ezihlukahlukene ezweni lonke bahlangane ndawonye ukuze bazibophezele futhi baqoqe imali ye-South African Police Education Trust Fund.

Ngokusho kwabakwa-SAPS, kuqoqwe u-R6.6 million wamarandi ozobhekelela izidingo zemfundo yezingane.

Njengamanje lesi sikhwama seseka izingane kusukela ku-Grade RR kuya ezingeni lemfundo ephakeme.

Kuze kube manje zingu-1 078 izingane ezisiziwe, ezingu-54 zazo seziphumelele, ezingu-146 ziphase i-National Senior Certificate.

Abaphathi bamaphoyisa beholwa uNgqongqoshe wamaPhoyisa uJenene uBheki Cele, babonge bonke abaxhasi ngokubeseka.

“Lezi zimali zisiza kakhulu ekwenzeni umehluko obonakalayo empilweni yalezi zingane ezisele zingenabo abazali. Okuncane esingakwenza ukuqinisekisa ukuthi abathwali umthwalo owengeziwe wemali yesikole, izincwadi, kanye nomfaniswano wesikole nokuthi bazi ukuthi izidingo zabo zemfundo zinakekelwe.

“Siyethemba ukuthi izinkampani eziningi kanye nohlaka lwamabhizinisi jikelele bazongenelela esikhathini esizayo ukuzokweseka le nhloso,” esho.

UKhomishana wakwa-SAPS kuzwelonke uJenene uFannie Masemola ubonge bonke abesilisa nabesifazane abagqoke izingubo eziluhlaza ngokubeka izimpilo zabo engcupheni nsuku zonke ukuze kugcinwe abantu bakuleli bephephile.

“Ngalolu suku, sibonga kakhulu kinina madoda nabesifazane bethu enisebenza ngokuzikhandla ukuzingela izigebengu eziyingozi, ukususa izibhamu ezingekho emthethweni emigwaqeni, ukususa izidakamizwa emigwaqweni yethu kanye nokusebenza kanzima ukuqinisekisa ukugwetshwa ngempumelelo kwabenzi bokubi, kusho uMasemola.”

Uthe kusukela ngoMasingana nyakenye kuze kube manje, amaphoyisa angu-33 abulawe esemsebenzini. “Ukubulala kuzomele kunqandwe futhi kuzophela uma imiphakathi isukumela phezulu,” kwengeza uMasemola.

I-Police Education Trust Fund iphethwe ibhodi labaphathiswa ngaphansi kobuholi bukaVuyani Jarana, omsebenzi wakhe kuwukuqoqa imali yokusiza izingane esikoleni.

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele noVuyani Jarana we-SA Police Education Trust Fund kanye noKhomishana wamaPhoyisa uJenene uFannie Masemola

Umthombo Wesithombe: X/SAPS

Izihloko zakamuva