Kunesilwane esingaziwa esibulala izinkukhu ezigodini zase-Limpopo

Elmon Tshikhudo

Sekuphele amasonto amathathu abafuyi bezinkukhu endaweni zase-Tsianda nase-Mutsha ngaphandle kwase-Louis Trichardt e-Limpopo bengenakho ukuthula.

Izinkukhu kanye nenye imfuyo yabo idliwa isilwane esingaziwa. Isilwane esingaqondakali nesinonya siyazibabulala, kodwa asiyidli inyama.

Ungoti wezilwane owaziwayo uMnu uSydney Mikosi uthe ziningi izilwane ezingadla izinkukhu, kodwa akakaze ezwe ngalezi ezingazidli inyama.

Lesi silwane kuthiwa sibulale amakhulukhulu ezinkukhu, kanye nedlanzana lezingulube, sahlakaza izimpilo zabalimi.

Ebusukwini obubi abalimi bangalahlekelwa izinkukhu ezingamashumi amahlanu.

Okukhathaza kakhulu ukuthi lesi silwane esesabekayo abahlali abasiboni kahle. Abanye bathi bake basibona sithi shazi lesi silwane, kodwa abekho abavumelanayo ngokuthi siyini noma ukuthi sibukeka kanjani.

UNdivhaleni Mulaudzi we-Muungamunwe Business Forum uthe amabhizinisi amaningi alahlekelwe kakhulu, kanti amanye acekeleke phansi ngokuphelele.

“Isimo sibi. Asazi ukuthi senzeni,” esho.

“Abantu bakithi balahlekelwe kakhulu futhi asikayitholi indlela yokubamba lesi silwane.

Uthe okukhathaza kakhulu ukuthi lesi silwane asigcini nje ngokulimaza izinkukhu, kodwa sidla izingulube nezinja.

UMukatshelwa Mahosi olahlekelwe izinkukhu ezingama-20 uthe wezwa umsindo ehhokweni lezinkukhu wabe esenquma ukuyobheka ukuthi kwenzekalani.

“Ngethuka ngenkathi ngibona into engathi ikati enamachashaza amnyama namhlophe iphuma igijima. Ngithe uma ngibhekisisa kahle ngatholaizinkukhu zami zidindilize zifile yize inyama ibingakadliwa,” esho.

Uthe banethemba lokuthi umholi wabo wendabuko uzobavumela ukuthi bathole ukwelapha ngokwesintu ukuze baxoshe lesi silwane.

Izihloko zakamuva