Kunconywa uthishomkhulu oguqule isikole ebesiyihlathi

Mbuso Nwayila

Ngemuva konyaka nje ephethe, njengothishomkhulu esikoleni samabanga aphezulu iCharles Mathonsi ukwazile ukuphendula amatafula isikole senza kahle kwimiphumela ka-matric yanyakenye.

Ngonyaka ka-2020 lesi sikole sahlonzwa  njenge sikole sesibili esingenzi kahle eNingizimu Afrika yonke njengoba sathola u8.3%, saphinde sathola u-25% kwi-physical science.

Ngosizo likathishomkhulu omusha uRebotile Lesele, abafundi bangonyaka ka-2021 bakwazile ukukhuphula amasokisi ukuze izinga lokuphasa lifike ku-64.9% kwizibalo kanye nezinga lokuphasa elingu-78.6% kwi-Physical Science.

Isikole sase-Mokgolobotho ngaphandle kwase-Tzaneen manje sibalwa nezikole ezinhlanu ezenza kahle esifundeni sase-Nkowankowa, sisuka ezingeni lokuphasa elingu-34.5% ngonyaka ka-2020 saya ku-70.9% ngonyaka ka-2021.

Imiphumela emibi ngonyaka odlule iholele ekuvakasheni kukaNgqongqoshe wezeMfundo eyisisekelo u-Angie Motshekga ngoMbasa odlule.

Kulolu hambo, uLesele uthembise uNgqongqoshe uMotshekga ukuthi uzolwa kuze kufike  ekugcineni ukuze abone isithunzi sesikole siguquka.

Ngaphandle kokwethula izindlela ezintsha zokufunda, uphinde wasebenzisa isu elimsebenzelile, lapho efune khona abaxhasi ukuze bakhiphe imiklomelo yemali kubafundi abenze kahle futhi osekubonakale kusebenza.

Umfundi ophume phambili uthole umuklomelo ka-R8,000 kanti abanye abafundi ababili abavelele banikezwa umfundaze wokukhokhelwa unyaka wabo wokuqala eNyuvesi.

ULesele wengeze ngokuthi ujabule kakhulu ngoba ekugcineni isimo sabafundi bakwazile ukunyusa  amasokisi  baqala ukubeka izifundo zabo phambili.

Izihloko zakamuva