Kunconywa osiza intsha yangakubo ukuthola imisebenzi

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

USuku lweNtsha: UVuyo Pakana okhulele kwaLanga ubehlezi enephupho lokuya enyuvesi abuye azothuthukisa umphakathi wangakubo.

KwaLanga, e-Kariega ngelinye lamalokishi amadala kweminye yemiphakathi entula kakhulu edolobheni laseNelson Mandela. Le ndawo inezinga eliphezulu lentsha engasebenzi, izinga eliphezulu lokungakwazi ukufunda nokubhala, ubugebengu, nokusebenzisa kabi utshwala nezidakamizwa.

Kuleli lokishi akusiyo into ethusayo ukubona izingane ezincane ziyeka isikole. Bambalwa kakhulu abafinyelela ezingeni lasenyuvesi.

UVuyo Pakana (30) uzibona engomunye wabambalwa abanenhlanhla abakhulele emndenini oqhakambisa imfundo.

“Angiphumi ekhaya elicebile kodwa umndeni wami ubuhlezi ungikhuthaza ukuthi ngifunde. Bengilokhu ngazi kusukela ekuqaleni ukuthi ukhiye wami wempilo engcono ukufunda,” esho.

“Ababaningi endaweni yangakithi abanenhlanhla yokuba nemindeni ezobakhuthaza ukuthi bafunde.”

UVuyo uneziqu ze-Public Management azithole eWalter Sisulu University. Uthando lwakhe lokusiza abanye lwaqala ngesikhathi esenyuvesi ngesikhathi enguMengameli womkhandlu omele abafundi (SRC).

“Ngibone ngesikhathi ngisiza abafundi basenyuvesi ukuthi kunentsha eningi endaweni yangakithi edinga usizo. Ngabona ngingakafundi ukuthi ngiyilungu lomphakathi nokuthi kumele ngisize umphakathi wangakithi,” esho.

Emphakathini onezinkinga zokungakwazi ukufunda nokubhala kanye nokungakwazi ukusebenzisa ikhompuyutha,abantu abaningi abasha bayazabalaza ukuzenzela amakheli abo e-imeyili. Njengoba imakethe yemisebenzi idinga izicelo ze-inthanethi kuba umzabalazo kwabaningi emphakathini wakhe.

UVuyo oneziqu kodwa ongasebenzi uye wabona inkinga wabe esenquma ukusiza abangasebenzi ngokufaka izicelo zomsebenzi nge-inthanethi, izicelo zasenyuvesi, ukwenza ama-email nama-CV kanti kwesinye isikhathi uze ahambise izicelo zabo zomsebenzi ngesandla ezinkampanini ezahlukene.

“Kwesinye isikhathi abantu banginika nama-CV abo bese ngiwahambisa ezinkampanini ezahlukene. Abanye abantu basuke bengenayo imali yokugibela amatekisi ukuze bahambise ama-CV abo ngakho sengikwenze kwaba umsebenzi wami ukubahambisela,” esho.

I-Kariega iyikhaya lezimboni ezinkulu zezimoto kuleli ezifana ne-Volkswagen South Africa, i-Goodyear Tyres kanye nezinye eziningi ezikhiqiza izingxenye zezimoto ezisebenza kule ndawo. UVuyo ukwenze umgomo wakhe ukusebenzisana nalaba bakhiqizi.

Yena kanye nabanye abantu abasha sebeqale umkhankaso wokuqoqa nokunikela ngezimpahla zokugqoka, ukudla nokunye okubalulekile kwabampofu.

“Siqale ngokuqoqa izingubo zokulala, ukudla nezimpahla zokugqoka sanikela emindenini elahlekelwe imizi ngenxa yomlilo. Kusuka lapho saqala ukuhlela izinhlelo zokufukula umphakathi,” esho.

“Abanye abantu engisebenza nabo bakwazile ukuhlela usizo lwezempilo kubantu abakude nomtholampilo.”

Ngokusho kwe-Unesco, intombazane eyodwa kweziyishumi e-Sub-Saharan Africa iphuthelwa isikole ngenxa yokuthi ayikwazi ukuthenga amaqakelo.

UVuyo useqale uhlelo lokuqoqa amaqakelo (sanitary pads) ukuvimbela amantombazane asemancane ukuthi ayeke isikole.

Esithombeni esingenhla: UVuyo Pakana neqembu lentsha alisiza ukuthola umsebenzi wokuhlanza 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva