Kumele silwe nenkohlakalo noma iqembu lizophela: Ramaphosa

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

UMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ukuqinisekisile ukuthi impi yokulwa nenkohlakalo izoqhubeka kuze kube iphela nya.

Ubekhuluma ngesikhathi evala ingqungquthela ye-ANC ka-55 ebise-Nasrec, eGoli ngoLwesibili.

Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe, uRamaphosa uveze ezinye zezinto izithunywa emakhomishini ahlukene ebedingida ngazo kule ngqungquthela ethathe izinsuku ezinhlanu.

Kulokho obekudingidwa kubalwa udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane, ubugebengu, ukuthuthukiswa komnotho, ukubuyiswa komhlaba, ukucishwa kukagesi, ukuthuthukiswa kwentsha kanye nokulwa nenkohlakalo.

Izisombululo zamakhomishini azizange zamukelwe ngoba izithunywa eziningi bese zihambile engqungqutheleni. Lolu hlelo luzoqhutshwa ngoMasingana eMangaung eFree State.

UMengameli uRamaphosa uthi inkohlakalo ngaphakathi kwi-ANC iyingozi enkulu kwinqubekela phambili yeqembu kanye nasekusaseni le-National Democratic Revolution.

“Sekwenziwe inqubekelaphambili kule minyaka emihlanu edlule ekulweni nenkohlakalo ukuze kuhoxiswe imiphumela yokulawulwa kombuso nokuthi kubhekwane nemiphumela elimazayo eqenjini nakwezinye izikhungo emphakathini,” etshela izithunywa.

URamaphosa uthi ngesikhathi kuqhubeka ikhomishini bavumelana ngokuthi uhulumeni kumele acabange ukusungula uphiko oluzimele olulwa nobugebengu njengohlaka lokubhekana nenkohlakalo.

Uthi iqembu lizothatha zonke izinyathelo ezidingekayo ukuze kuqedwe inkohlakalo.

“Siyazi ngesake sahlangabezana nakho phambilini ukuthi izenzo ezinjengalezi zingaba nzima futhi zibe buhlungu nokuthi zingahlangabezana nokuphikiswa futhi zikhulise ukungezwani ezinhlakeni zethu.

“Kuzomele sibhekane nenkohlakalo noma leli qembu lizophela,” kusho uRamaphosa.

Uthi izinga eliphezulu lobugebengu kuleli lisalokhu liyiva ezweni futhi lidinga ukuthi kugqugquzelwe zonke izinhlaka zomphakathi kanye nemiphakathi ukuze buphele nya.

Uphethe ngokuphawula ngokukhathazeka kwakhe ngeningi lezithunywa engqungqutheleni okungabesilisa abaningi kanye nabesifazane abambalwa abamele amagatsha.

“Uma sigqugquzela ukumelwa ngabesifazane ngo-50% kuyo yonke imikhakha kumele sikusebenzise ngendlela,” kusho uRamaphosa.

Esithombeni esigenhla: UMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa 

Umthombo wesithombe: Doreen Mokgolo

Izihloko zakamuva