Kukhalwa ngokuhlunyezwa nokucwaswa kwabaphila ne-HIV 

Lubhalwe nguKarabo Rammutla

I-Treatment Action Campaign (TAC) izwakalise ukukhathazeka mayelana neziguli eziphila nesifo sesandulela ngculaza nengculaza edolobheni lase-Tshwane.

I-TAC ithi ukucwaswa kwabantu abaphila naleli gciwane sekuholele ekutheni abanye babo bayeke imishanguzo ezikhungweni zendawo.

I-TAC yase-Tshwane izwakalise ukukhathazeka kwayo ngemuva kokuthola ukuthi isibalo sabantu abahlulekayo ukudla imishanguzo yokuthithibalisa leli gciwane siphindeke kabili endaweni.

URinah Semadi, uSihlalo we-TAC yase-Tshwane uthe isibalo sabantu abahluleka ukuthatha imishanguzo ngendlela siyethusa kakhulu futhi kusolwa indlela abasebenzi emitholampilo yendawo abaphatha ngayo iziguli eziphila naleligciwane  ikakhulukazi uma kukhulunywa ngabantu abasebasha.

“Abahlengikazi banomkhuba omubi wokuthethisa abantu abasebasha abaphila naleli gciwane okubenza badikibale kube sengathi kuyiphutha labo ukuthi bazithole besesimweni esinzima,” etshela i-Scrolla.Africa.

USemadi wengeze ngokuthi ukuphathwa kabi kweziguli kuholela ezingeni eliphezulu lokushona kwabantu abaphila naleli gciwane.

“Ezinye izinkinga ukuthi abantu kumele bame olayini abade amahora amaningi nokushoda kwabasebenzi ezikhungweni zethu. Inkinga ingaxazululeka ngokuqasha abasebenzi abaningi kanti nabasebenzi kumele bashintshe indlela ababheka ngayo iziguli.”

USemadi uqhube wathi imithi idinga ukupakishwa ngendlela efanele ngoba abanye abantu abasuke bemi ulayini emakhemisi ngezinye izikhathi bayakwazi ukubona ukuthi iziguli ezinesifo sengculazi zisebenzisa yiphi imithi.

“Sifuna ukukhuthaza iziguli ukuthi zithathe imishanguzo yazo njengento ebalulekile futhi zinakekele impilo yazo,” kusho uSemadi.

Unxuse iziguli ukuthi zibike izinkinga kanye nezinselelo ezibhekana nazo emitholampilo yendawo ku-TAC.

Ngesikhathi kuthintwa uSipho Stuurman wedolobha lase-Tshwane usiphendule ngokuthi ucela isikhashana ukuze aqinisekise ukuthi i-TAC yase-Tshwane ikhiphe izibalo ezifanele yini ku-MMC Yezempilo kuleli dolobha.

Isithombe esingenhla ngese-TAC yase-Tshwane emkhankasweni wokuqwashisa ngesifo sengculazi

Umthombo wesithombe: Karabo Rammutla

Izihloko zakamuva