Kufufusa uqhekeko emshadweni we-ANC ne-NFP eZululand

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Okucashuniwe: UNgqongqoshe uSenzo Mchunu usejutshwe ukuba angenelele ekuhlengeni ukungaboni ngaso linye phakathi kweNFP ne-ANC eKZN.

Buyantenga ubudlelwano obuphakathi kwe-ANC ne-NFP KwaZulu-Natal futhi lokhu kulimaza uhlelo lwalo mfelandawonye lokuhlwitha omasipala kwi-IFP.

Ubudlelwano obungebuhle bushube ngoLwesibili ngesikhathi i-NFP iduba isiphakamiso esenziwe i-ANC eZululand sokuthi kukhishwe abaholi bekhokhasi ye-ANC uKhaya Khumalo noMxolisi Zulu.

Ukungaboni ngaso linye sekudale ukuthi uNgqongqoshe wezaManzi nokuThuthwa kweNdle uMnu Senzo Mchunu angenelele ezama ukuhlenga ubudlelwano.

Abaholi be-NFP ikakhulukazi eZululand bathi ozakwabo be-ANC babaphatha kabi futhi ababanaki.

Umholi wekhokhasi ye-NFP eZululand uSphamandla Ntombela uthe i-ANC ibabukela phansi futhi iyehluleka ukukuthathela phezulu ukusebenzisana kwabo.

“I-ANC isibukela phansi sengathi asilona ngisho iqembu lezepolitiki elibambisene nayo,” etshela i-Scrolla.Africa.

“Basiphathisa okwamantombazane asezindaweni zobumnandi ahlezi exhashazwa yinoma ngubani oza khona ongenaye umaqondana.”

Amalungu e-NFP azizwa edelelekile futhi engezwakali njengoba ubuholi be-ANC bungaxhumani nawo ukudingida izindaba zomkhandlu.

UNtombela ubale izigameko eziningi ezicasule amakhansela e-NFP. Esinye isigameko esidale izinxushunxushu ngesokuthi ngoNdasa kube nevoti lokungabethembi ubuholi beMeya yaseZululand uMfundisi Thulasizwe Buthelezi. Amakhansela e-NFP atshelwa i-ANC ukuthi alale ubusuku ndawana thize bangaphambi kokuvota edolobheni eliqhele ngamahora amabili athenjiswa indawo yokulala. Lokhu kwakwenzelwa ukuthi i-IFP ingabi nomthelela evotini labo kodwa bazizwa bekhashelwe ngesikhathi bekhokhela izindawo zokulala ngemali ephuma emaphaketheni abo.

UNtombela uzwakalise ukuphatheka kabi ngokuthi i-ANC ayiwanaki amadlelandawonye ayo.

UMchunu noNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke uNkk Nomagugu Simelane Mngadi kudingeke ukuthi bangenelele ngenyanga edlule ukuze banxenxe amakhansela e-NFP ukuthi aqhubeke nokuba kulo mfelandawonye.

Phambilini i-NFP ike yavukela i-ANC nokuyinto eyaholela ekutheni i-ANC ilahlekelwe omasipala abaqavile eyayibaphethe ngokubambisana.

UNobhala we-ANC esifundeni eMzala Nxumalo uMnuz Ntokozo Nxumalo uzivumile izikhalo ze-NFP wabikela uMchunu ukuze zixazululwe.

Kodwa-ke, ukungezwani phakathi kwala maqembu amabili kusaqhubeka nokudlondlobala.

Esithombeni esingenhla ngenhla: Amakhansela e-ANC athukuthele uKhaya Khumalo, uMxolisi Zulu kanye nomholi wekhokhasi ye-NFP kuMasipala waseZululand uMnu Sphamandla Ntombela

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva