Kucekelwe phansi iNelson Mandela Peace Park

Joseph Chirume

Kwake kwaba yipaki lomlando, lapho uNelson Mandela ayekhuluma khona nezinkulungwane zabantu baseNingizimu Afrika ngemuva nje kokukhululwa kwakhe e-Robben Island.

Kodwa namhlanje iNelson Mandela Peace Park ese-Motherwell e-Port Elizabeth isiyindawo nje engumhume wezigebengu.

Isakhamuzi nomculi uMyekeni Jongani uthe, le ndawo ibijwayele ukuba yisiqeshana esivulekile kuze kube uMasipala waseNelson Mandela Bay uyayibiya, wakha izindlu zangasese kanye nezindlu zokugeza watshala nezihlahla.

“Ipaki laba yingxenye yoHlelo Lokuvuselela i-Motherwell Urban ngowezi-2010,” kusho uMyekeni.

“Umasipala wazama ukushintsha ukubukeka kwendawo yase-Motherwell. Kwaba yinhlonipho nakithina ukubonga uMadiba ngoba wayebamba imihlangano lapha.”

Uthe, kwakukhona unogada kamasipala kodwa manje akasekho.

“Izigebengu ziyicekele phansi le ndawo. Njengabaculi, asisenayo indawo lapho singahlangana khona.”

Isakhamuzi sithi kwebiwe umabonakude nezipikha ezafakwa ngesikhathi seNdebe yoMhlaba ye-Fifa ngowezi-2010.

“Izigebengu zisuse nosinki, ompompi emathoyilethi nasendlini yokugezela kwacekelwa phansi indlu yonogada.

“UMandela angathukuthela uma engabona ipaki njengamanje,” kusho uMyekeni.

Okhulumela uMasipala waseNelson Mandela Bay uMamela Ndamase uthe, umasipala ukubonile ukwanda kwesibalo sezehlakalo ezakhele iDolobha okubandakanya ukulinyazwa kwemitapo yolwazi kanye nezinkundla zemidlalo.

“Uphiko lwezokuPhepha nokuVikeleka  lusebenzisana nayo yonke iminyango ukuqhamuka necebo lokulwa nobugebengu,” kusho uNdamase.

IMeya eNkulu yase-NMBM uNqaba Bhanga ithe,  ibaphethe kabi le nto yokucekelwa phansi kwempahla.

“Ngithathe isinqumo sokubiza umhlangano okhethekile weKomidi leMeya ukuze kusungulwe isu elizobhekana nokucekelwa phansi nokudlondlobala okudlangile ezikhungweni zikamasipala,” kusho imeya.

Izihloko zakamuva