Kubongwa umhlengikazi onikele ngamaqakelo kubafundi  

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Ukuntuleka kokufinyelela emikhiqizweni yamaqakelo kungenza amantombazane amancane engayi esikoleni futhi kube nomthelela emfundweni yawo. Yilokho okwenzeka ku-Andiswa Sigadla manje ozimisele ukuqinisekisa ukuthi awasekho amantombazane abhekana nento efanayo.

Isikole samabanga aphansi i-Christmas Tinto eKapa sithole ukukhuthazwa obekudingeka kakhulu ngoLwesihlanu enhlanganweni iSibuyisela Ubuntu.

Le nhlangano inikele ngamaqakelo angu-200 namaphakethe angu-112 eminye imikhiqizo yenhlanzeko – isiqedaphunga, insipho kanye nomuthi wokuxubha esikoleni yabeka phambili izidingo zamantombazane asemancane aphuma emakhaya nasemiphakathini entulayo.

Umsunguli wale nhlangano uSigadla ongumhlengikazi ubazi kahle ubunzima bokungakwazi ukuthola izidingongqangi ezifana namaqakelo.

Ekhulela emndenini omkhulu wezingane eziyisithupha ezikhuliswa umzali oyedwa, uSigadla wayevame ukungayi esikoleni ngenxa yokuthi usesikhathini.

“Kwakungelula ekukhuleni kwami ​ njengoba ngathola ukuhlukumezeka ngenxa yokungabi nezinto eziyisidingo ezibalulekile njengamaqakelo,” esho.

Lokho kwaba nomthelela omkhulu omubi ohambweni lwakhe lwezemfundo.

Izinto ahlangabezane nazo zamgqugquzela ukuthi aqale inhlangano iSibuyisela Ubuntu ehlose ukusiza izingane ezibhekene nezinkinga ezifanayo.

UBolekwa Malangeni onguthisha esikoleni samabanga aphansi i-Christmas Tinto uzwakalise ukubonga ngeminikelo.

“Siyabonga kakhulu ngeminikelo ngoba sinabafundi abahlwempu kanti kwesinye isikhathi abezi esikoleni ngoba bengenawo amaqakelo,” kusho uthisha.

Omunye umfundi obesebenzisa izindwangu ujabule kakhulu ngethuba lokusebenzisa amaqakelo.

“Umama ubengenayo imali yokungithengela amaqakelo futhi besengijwayele ukusebenzisa indwangu. UNkulunkulu kumele abusise uSigadla, akasazi kodwa uthathe isikhathi sakhe ukuze asisize. Siyohlezi simbonga,” esho.

UZodwa Malunga ongumzali womunye wabafundi uthemba ukuthi abantu abaningi bazolandela ezinyathelweni zikaSigadla.

“Ukungabi namali yokuthenga amaqakelo kulimaza ikusasa lezingane zethu futhi kuyaziphazamisa esikoleni.” Unethemba lokuthi nabanye bengahlanganyela naye ukuze benze okwengeziwe ezikoleni.

Esithombeni esingenhla: Isikole samabanga aphansi i-Christmas Tinto 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva