Kuba idili likamkhipheni e-Eastern Cape uma kunomcimbi 

Lubhalwe nguZukile Majova

Uma uqala ukubona abantu base-Eastern Cape bedla inyama futhi beyidla okwangempela ungamangala.

Ngiqinisekile ukuthi ezindaweni eziseningizimu-nempumalanga kuleli kuhlala izilwane cishe eziyizigidi eziyisishiyagalombili ezinemilenze emibili.

Ngisho noma sengineminyaka engaphezu kuka-40 ubudala, ngisazizwa ngicindezelekile futhi ngidangele uma ngingena esibayeni kuhlatshwa izinkomo ezine noma ezinhlanu emcimbini owodwa.

Ukuhlatshwa kwezilwane eziningi kangaka kwenziwa uma kunomcimbi okhethekile njengetiye elenziwayo ngemuva konyaka kushone ubaba wekhaya noma umama wekhaya.

Kunjengokugeza inzila emndenini wonke njengoba kusuke sekuphele unyaka umndeni uzilile. Abancane nabadala bagqoka izingubo ezinhle zesintu nobucwebe besiXhosa  konke kuhambisana ngokusobala nemvelaphi yamaXhosa kusukela esizweni samaNguni kuya esizweni esiphakathi ne-Afrika.

Ukubaluleka kwezinkomo ikakhulukazi izinkomo zamaNguni ezimpilweni zabantu kukhulu kakhulu njengoba zikhuliselwa imikhosi ethile engenzeka noma inini. 

Uma umfana engena osikweni lokudluliselwa ekubeni indoda, uyise wayekhetha inkabi ethile noma izinkabi ezithile eminyakeni emibili noma emithathu ngaphambili ezizohlatshwa uma ebuya.

Ukuhlatshwa ngokweqile sekuyinto ejwayelekile ngoZibandlela uma abasebenzela emadolobheni bebuya eGoli, eThekwini, eKapa noma e-Gqeberha.

Kodwa inyanga kaZibandlela noMasingana iyaphithizela kakhulu ngoba kukhona imicimbi eyahlukene njengemishado, imijadu okubizwa ngokuphela kwesikhathi sokusoka, imicimbi yesintu futhi muva nje kube nemiphumela kamatikuletsheni ejabulisa kakhulu.

Abantu ababencishwe amathuba kakhulu ikakhulukazi abahlala ezindaweni ezimpofu kuleli abakwazi ukuhlaba imfuyo engaka.

Iningi labo likhula lilusa imfuyo, njengasekhaya kunezimbuzi, izimvu nezinkomo, ikakhulukazi njengemithombo yokudla.

Okungenani u-30% wayo yonke imfuyo ezweni itholakala e-Eastern Cape, ​​ngeshwa iletha inzuzo encane kakhulu kwezohwebo emiphakathini yendawo.

Kumele sisole uhulumeni ngokwehluleka kwakhe ukudalela abantu bendawo izindawo zokudayisa, okuholela ekutheni kube nokuncane ukuhwebelana okutholakala emfuyweni eningi kangaka.

Izikhumba zezinkomo ezinhle zamaNguni ziyachitheka. Alukho uhlelo lwezentengiselwano olusunguliwe lokuqoqa ubisi ezigodini, ngakho luyamoshakala. Naphezu kwezinzuzo zayo eziningi zezempilo akekho ozihlupha ngobisi lwembuzi nolwezimvu ngoba ayikho imakethe. Uboya bezimvu kuphela obunemakethe emisiwe esifundeni.

Iseluleko esibalulekile: Uma umenywe e-Eastern Cape edilini phatha owakho ummese, ngoba abantu bakule ndawo ababolekani ngommese uma sebedla inyama.

Isithombe esingenhla: Sibungaza imiphumela kamatikuletsheni ejabulisa kakhulu e-Eastern Cape

Umthombo: Zukile Majova

Izihloko zakamuva