Izwekazi lase-Afrika nezilwane ezinhlobonhlobo

Dylan Bettencourt

Kukhona izilwane eziningi e-Afrika ezinye zazo azikaziwa ukuthi zingena kuluphi uhlobo lezilwane. 

Izilwane okubalwa kuzo izindlovu zase-Afrika, ama-lemur kanye namaxoxo anemizimba eveza ingaphakathi zingezinye zezilwane  kwezingamakhulu ezazikhona eminyakeni yakamuva.

Ucwaningo lwakamuva luveza ukuthi izilwane eziningi esikholelwa ukuthi ziwuhlobo olulodwa, empeleni zingaphansi kwamaqembu amaningi ezilwane ezehlukene kodwa akulula ukuthi ukwazi ukuzibona nokuzihlukanisa.

Ngokusetshenziswa kolibofuzo olubizwa nge-Barcoding, lusetshenziselwa ukuhlukanisa phakathi kwezilwane nezitshalo ngokwehlukana kwazo nofuzo lazo, ososayensi babona ukuthi umhlaba wethu uhluke kakhulu ngokwebhayoloji kunalokho okwakucatshangwa ngaphambilini.

Okutholiwe kuveza ukuthi umhlaba unezinhlobo ezahlukene zezitshalo nezilwane cishe ezingu-8.7 million. 

Ithimba labacwaningi lihlaziye izigidi zezakhi zofuzo, ezibonisa ukuthi kunamakhulu amalulwane, amagundane, ama-shrews nama-moles asazotholakala.

“Ngemuva kokuhlaziya kwethu sibona ukuthi, mhlawumbe  kunamakhulu ezinhlobo zezilwane ezincelisayo emhlabeni wonke ezisacashile ezingakotholakali,” kusho uBryan.

UCarstens, unguSolwazi we-evolution, ecology and organismal biology eNyuvesi yase-Ohio State aphinde abe ngumlobi wocwaningo.

Usethole ukuthi ucwaningo luveze ukuthi zingu-80% kuphela izinhlobo zezilwane ezincelisayo esezitholakele.

“Okumangalisayo ukuthi izilwane ezincelisayo zichazwa kahle kakhulu uma ziqhathaniswa namabhungane, izintuthwane noma ezinye izinhlobo zezilwane. Lolu ulwazi olubaluleke kakhulu kubantu abenza umsebenzi wokongiwa kwemvelo,” kuchaza uCarstens.

“Asikwazi ukuvikela uhlobo oluthile uma singazi ukuthi lukhona yini. Kubaluleke kakhulu kwezomthetho ukuthi isilwane uma sitholwa saziwe  ngokushesha ukuze sizoqanjwa noma siqhathaniswe nolunye uhlobo lezilwane.”

Umthombo wesithombe:@TheGuardian

Izihloko zakamuva