Iziqondiso sazendulo zibhalwe emadwaleni amaningi ezintabeni zaseLimpopo 

Lubhalwe nguThabiso Sekhula

Bathi kudinga umphakathi ukukhulisa ingane, kodwa ungathini uma  ngikutshela ukuthi umphakathi ofanayo unendima ebaluleke kakhulu kunokukhulisa izingane nje? Eqinisweni enye yezindlela zokulinganisa amandla omphakathi imikhuba yempucuko yasendulo ekhunjulwayo.

Idolobha lasendulo lase-Mapungubwe lalinamandla kodwa ngesikhathi izakhamizi zakhona zihamba okuningi kwaleyo mpucuko kwaphela. Izinto zobuciko ezimbalwa ezisele zixoxa indaba yempilo yezwe eledlule futhi angikwazi ukuzibamba njengoba ngikhalela zonke izinto esingeke sisakwazi ukuzazi. Ubukoloni buphinde baqeda ulwazi oluningi lwendabuko olwalukhombisa ukuthi imiphakathi yethu yasemandulo yase-Afrika yayiqine kangakanani.

Kodwa naphezu kwalokhu eminye imiphakathi iye yaqina kangangokuthi isikhathi siye sasiza izingqalabutho zayo ukuthi zikhule futhi zibaluleke nakakhulu – ezweni lapho esivuka khona sihlonipha futhi sifuna nokwazi okwengeziwe ngokhokho bethu nezindlela ababephila ngazo. Le miphakathi egcine ulwazi lwayo ingaba yizibani zobuhlakani kithina sonke.

Imiphakathi efana nowase-Mbokota e-Elim kufundiswa ubuciko bakudala ezizukulwaneni ngaphandle kwemfundo yobuciko ehlelekile. Umphakathi usukhiqize abaculi abadumile emhlabeni wonke abafana noJackson Hlungwani kanye noThomas Kubayi ngaphandle kokuya ngisho usuku olulodwa esikoleni sobuciko.

Kunalokho ngemuva kwesikole sanamuhla izingane emphakathini zibuthana emakhaya ezingqalabutho ezifana noKubayi ukuze zifunde ngezinsimbi zasendulo nezobuciko. Bafunda ukuchaza amaphupho okhokho babo abakhuluma ngawo mayelana nezinqubo zokuphulukisa zasendulo kanye nendlela yokugoba uswazi ngendlela ” olufuna ukuba ngayo,” kusho umkhulu uKubayi ngesikhathi simvakashele estudiyo sakhe.

E-Giyani umphakathi wase-Baleni ubulokhu usenkabeni yezimayini zikasawoti emfuleni i-Klein Letaba. Basebenzisa amathuluzi afanayo ayesetshenziswa okhokho babo  eminyakeni engu-2,000 edlule.

Ezimayini kusebenza abesifazane kuphela; leli isiko labo. Eminyakeni engaphezu kuka-2,000 baphinde bazulazula enguqulweni yesimanje, ubandlululo kanye nokucwasana. Kodwa bayakugcizelela ukuthi ayikho into ebaluleke ukwedlula ukulondoloza ulwazi lwamadlozi abo olubaholayo kanye nemikhuba yakudala yokumbiwa kukasawoti okuxhumene nenala nemvelo endaweni.

Ukuze izimpucuko ezazingafuni ukushiya noma yini ngephutha baye bashiya imiyalelo eqoshiwe ebhalwe etsheni. Egqumeni lase-Mapungubwe ungathola imikhondo yemigodi eyaqoshwa yaba i-limestone okwakuyizisekelo zezindlu ababehlala kuzo eminyakeni engu-1,000 edlule kanye nemidlalo ababeyidlala njenge-moruba kanye ne-diketo.

Ezintabeni zase-Blouberg eduze kwekhaya lomqondisi wezokuvakasha owaziwayo emhlabeni uJonas Tlouama kunomlando wama-San, ama-Khoi nama-Bapedi abalekela impi yezelamani e-Botswana. Kulezi zelamani omunye wayefuna ukuhola abantu bakhe futhi waphoqa omunye ukuthi abaleke aye e-Limpopo nabalandeli bakhe abaqotho abazakhela ikhaya e-Limpopo ngaphansi kwegama labantu base-Bahananwa. 

Lezi zimpucuko ezintathu zinemidwebo yazo emadwaleni asezintabeni achaza ukuthi impilo yayinjani phakathi kuka-100 no-200 eminyakeni edlule ezintabeni kusukela emikhosini yakudala kuya wafika nini ezobopha inkosi yabo uMalebogo ezintabeni kanye nezithombe zokuhamba kwenkosi ngesitimela iya ePitoli. Manje lezi zindaba ezigciniwe sezakha ingxenye enkulu yezokuvakasha esifundazweni. Ukubonisa ukuthi emlandweni wethu kukhona ukuphila nokuthi ikusasa lethu lilele kuphi.

Umthombo wezithombe: Love Limpopo umculi wase-Mbokota phakathi neseshini yangemuva kwesikole efundisa izingane ngezinsimbi zomculo.

Izihloko zakamuva