Izingane zakuleli azikwazi ukufunda-ucwaningo

Izingane zesikole eziyisishiyagalombili kweziyishumi zakuleli zinenkinga yokufunda eminyakeni eyishumi ubudala.

Lokhu kungokocwaningo lwamazwe ngamazwe lwe-The Progress in International Reading Literacy Study olwahlola ikhono lokufunda labafundi abangu-400 000 emhlabeni jikelele ngo-2021. Lubeke elakuleli endaweni yokugcina phakathi kwamazwe angu-57 ahloliwe.

Ucwaningo luphinde lwagqamisa mayelana nokwenyuka kwamazinga okungakwazi ukufunda phakathi kwezingane zakuleli okuyizinga elikhuphuke lisuka ku-78% ngo-2016 laya ku-81% ocwaningweni lwakamuva.

UNgqongqoshe wezeMfundo u-Angie Motshekga uthe le miphumela edumazayo idalwe ukuphazamiseka okudalwe ukuvalwa kwezikole ngesikhathi sobhubhane lwe-Covid-19.

UMotshekga uyazazisa izinselelo ezinkulu ezibhekene nohlelo lwezemfundo kuleli okuhlanganisa nezinto zomlando ezifana nobubha, ukungalingani kanye nengqalasizinda enganele.

U-81% wezingane zakuleli ukhombise ukungakwazi ukufunda nokuqondisisa nganoma yiluphi ulimi kwezingu-11 ezisemthethweni zakuleli njengoba kuvezwe ucwaningo.

Phakathi kwamazwe ase-Afrika abambe iqhaza ocwaningweni lokuqapha izitayela zokufunda kanye nokubhala izingane ezineminyaka ephakathi kweyisishiyagalolunye neyishumi kuleli e-Morocco kanye nase-Egypt zibhekane nezinselele ezinkulu kakhulu.

Lolu cwaningo olwenziwa njalo ngemuva kweminyaka emihlanu ekupheleni konyaka lubeka amazwe ohlwini lweligi yomhlaba wonke alinganiswa nesilinganiso samazwe ngamazwe esingu-500.

I-Singapore iqhwakele ngamaphuzu angu-587 kanti elakuleli lihlezi ekugcineni ngamaphuzu angu-288 futhi lingaphansi kwesilinganiso se-Egypt sika-378.

Ucwaningo luthole ukuthi sekukonke amantombazane adlula abafana empumelelweni yokufunda emazweni amaningi ahloliwe nakuba igebe lobulili liye lehla emizuliswaneni yokuhlola yakamuva.

Izinkinga zemfundo kuleli zigxile kakhulu njengoba ukungalingani osekunesikhathi eside kukhona phakathi kwabafundi abamnyama nabamhlophe kuyimbangela enkulu – lokhu kuwumphumela wokuhlukaniswa ngezikhathi zobandlululo.

Inkinga ohlelweni lwezemfundo lakuleli ibhebhetheka nakakhulu ngokuntuleka kwezincwadi zokufunda ezifanele kanye nengqalasizinda yesikole enganele okuhlanganisa nezinsiza eziyisisekelo njengezindlu zangasese ezifanele.

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Esithombeni esingenhla: Ingane efunda incwadi

Izihloko zakamuva