Izigebengu zibambe abafundi basemakhaya inkunzi ngenkathi befundela izivivinyo

Zukile Majova

Isikole samabanga aphezulu iZwelakhe  endaweni yaseNtabankulu asinamali, asinawo amanzi emapayipini kanye nezindlu zangasese ezishaywayo.

Kodwa isikole sikhiqiza abafundi abaphasa kakhulu.

Ngonyaka odlule sithole amaphesenti angama-98  okuphasa kwabafundi bakamatikuletsheni  ngabafundi baso abangaphezu kwama-250!

Abafundi abenza kahle kakhulu bakulesi sikole manje sekumele babhekane nezinsiza ezimbi.

Esifundweni sabo sasebusuku ngoLwesine olwedlule bahlaselwa izigebengu.

Ngesikhathi abafundi besebenza kanzima ezifundweni zabo, kugadle izigebengu.

Zibambe onogada ababili zabaphuca omakhalekhukhwini ngaphambi kokugqekeza indawo yokusebenzela yamakhompyutha. Zifike zantshontsha amakhompyutha ayisishiyagalolunye nomakhalekhukhwini babanye abafundi.

Uthishomkhulu uMnu Dandala uthe abafundi bakhe basale behlukumezekile kanti nezivivinyo ebezihleliwe zamakilasi aphansi zihlehliswe ngosuku.

“Ngebhadi asikaze sikuthole ukwelulekwa ngokwengqondo ngaphandle noma kuhulumeni. Kodwa mina njengothishomkhulu ngibabizile abafundi ngabatshela ukuthi bangadikibali, kodwa baqhubeke nokusebenza kanzima bafunde ngokuzikhandla. Lokhu kusibuyisela emuva kakhulu ekubeni siyisikole sasemakhaya ngoba sizama ukungena enkathini yedijithali,” kusho uDandala.

Khonamanjalo, buqamama nesikole, eMthatha, usonkontileka othole ithenda yokwakha izindlu zangasese e-Xhwili Junior Secondary Schools, usevale amagumbi okufundela namasango esikoleni. Uthi uhulumeni akakamkhokheli.

Othisha nabafundi abakhungathekile bebesebenzisa isonto lendawo njengamakilasi kuze kube luyaxazululwa lolu daba.

Abafundi bavame ukubonakala belele elangeni (njengoba kuvezwe esithombeni ngenhla) befunda ngenkathi abanye bengaphakathi esontweni bebhala izivivinyo.

U-Imo Mamthimkhulu wesigodi sase-Lukhwethu uthe ukuvalwa kwezikole kuqale mhla ziyisishiyagalombili kuLwezi kanti abafundi kwafaneleka ukuthi basebenzise isonto lendawo ukubhala izivivinyo.

“Ngendlela engibona ngayo, umphakathi usuzokhathala uvele uye khona esikoleni uyogqashula amaketango. Lesi simo asibekezeleleki manje ngoba izingane zingahle zigule.”