Izigameko zobandlululo ezimelene nabadayisa emgwaqeni 

Lubhalwe nguKarabo Rammutla

Abadayisi base-Marabastad abebethukile balahlekelwe izimpahla zabo ngoMsombuluko ngesikhathi iqeqebana elizibiza nge-Operation Purge lihlasela abadayisi abaphuma emazweni angaphandle ababalekile baphinde bavala izindawo zabo zokudayisa bezama ukubalekela udlame.

Lihlome ngocelemba, izagila kanye nezinduku zamagalofu leli qembu licekele phansi impahla yabathengisi base-Marabastad, e-Tshwane libasola ngokuba ngabaphuma emazweni angaphandle.

Udlame beluqondiswe ikakhulukazi kubathengisi abanebala elimnyama abakhuluma isiNgisi.

Amalungu e-Operation Purge abahlole ngokubatshela ukuthi bakhulume izilimi zakuleli ngesikhathi bebabuza ngemvelaphi yabo.

Uma abathengisi behluleka ukwanelisa imibandela yeqembu izimpahla zabo bezicekelwa phansi kubhidlizwa nezitolo zabo. I-Operation Purge ithe ukudayisa emgwaqeni kufanele kwenziwe abantu bakuleli kuphela.

Elinye ilungu laleli qembu elinqabile ukudalula igama lalo lithe lifuna kuxoshwe abaphuma emazweni angaphandle abangaqeqeshelwe umsebenzi lathi abanalo ilungelo ezweni futhi abayihloniphi imigomo yezempilo nenhlanzeko.

Leli qembu lisole uhulumeni ngokungathathi izinyathelo ezinqala ngokuxosha abaphuma emazweni angaphandle abakuleli ngokungemthetho lathi uvuselela izincwadi zokuhlala kuleli zabantu abaphuma e-Zimbabwe.

Bafunge bagomela ukuthi bazoqhubeka nomsebenzi wabo bathi bazohlasela abadayisi bezidakamizwa abadabuka e-Nigeria abahlala e-Sunnyside ngokulandelayo.

Umdayisi uMercy Simbine uthe usolwe ngokuthi ungowase-Mozambique ngakho isitolo sakhe siye sacekelwa phansi.

Uthe amaphoyisa ahlulekile ukuvikela izisulu yize ethole ulwazi mayelana nokuhlaselwa kwabadayisi basemgwaqeni ngamapheshana asakazwe kule ndawo ezinsukwini ezedlule.

Lokhu kuhlasela kuqubule ukwesaba nokukhathazeka 

okugqamisa ukungezwani nokucwaswa abantu abaphuma emazweni angaphandle ababhekene nakho kule ndawo.

Lezi zigameko ziphakamisa imibuzo mayelana neqhaza lama-ejensi omthetho asebenza ukuvikela izigameko ezinjalo kanye nesidingo sezinyathelo ezibanzi zokubhekana nokucwaswa kwabaphuma emazweni angaphandle kanye nokukhuthaza ubumbano emphakathini.

Esithombeni esingenhla: Ubandlululo

Umthombo wesithombe: Karabo Rammutla

Izihloko zakamuva