Izaguga zifuna uMasipala acishe izikweletu zamzukwana

Everson Luhanga

Amamashi okulethwa kwezidingo ngokuvamile ahanjelwa izishoshovu ezisencane ezinomdlandla. 

Kuphinde kube izona eziculayo zidansele izingoma zomzabalazo njengoba belwa nokungabi khona kobulungiswa okucatshangwayo emphakathini.

Kodwa ngoLwesithathu isixuku ebesigcwele abantu abahola impesheni simashele emahhovisini kaMasipala wase-Tembisa Rabasotho lapho sihambise khona incwadi yezikhalo mayelana nentela ephezulu kaMasipala.

Ezinye izikweletu ebeziphethwe ababhikishi zikhombisa ukuthi baqala ukukhokha ngesikhathi sobandlululo.

UBeauty Rahlahane oneminyaka engu-70 uthe ufike kule mashi ngoba ekhathele uMasipala obusabisa ngokuthi uzonqamula amanzi nogesi uma ehluleka ukukhokha intela.

“Njalo ngenyanga, ngithola izaziso zemali engingakwazi ukuyikhokha,” etshela i-Scrolla.Africa eqhubeka ethi ekupheleni kukaNdasa wathola isikweletu semali engu-R9,000.

“Ngihola impesheni futhi ngihlala nabazukulu bami ababili. Sonke sincike kwisibonelelo sikahulumeni sakwa-Sassa. Ngizoyikhokha kanjani leyo mali,” kusho isalukazi.

Uthe isikhathi esiningi kumele aye komashonisa ayokhokha izikweletu zikaMasipala lokho kumenza abe nezikweletu ezimcindezelayo.

“Omashonisa basabisa ngokuthi bazozithatha izindlu zethu uma  sihluleka ukukhokhela izikweletu zethu.”

UBeauty uthe njalo uma ethola incwadi yezikweletu aseyibiza ngencwadi yothando evela kuMasipala uyazi ukuthi uzokhokhiswa imali eyengeziwe.

Omunye ugogo u-Elizabeth Mahlangu oneminyaka engu-85 uthe useneminyaka eyishumi enezikweletu.

“Enye imali uMasipala oyifuna kumina iyashaqisa.

“Ngizowuthathaphi u-R38 000 wokubakhokhela? Sengizofika eminyakeni engu-90 ubudala balokhu besihlukumeza ngokusibhalela izincwadi besabisa ngokuthi bazosincisha izidingongqangi,” kusho u-Elizabeth.

UMnu uZamani Sithole onguSihlalo we-Tembisa Community Forum ongomunye wabahleli bale mashi uthe ezinye zezikweletu abantu ababhekene nazo ezakudala kusukela ngezinsuku zobandlululo.

“Iningi labantu abathintekayo ngabantu abadala.”

“Uyabona le mashi ihanjelwe izalukazi ezithwele izikweletu ezingazazi,” kusho uSithole.

USithole uthe imemorandamu bayidlulisele ezikhulwini zikaMasipala bazinikeza izinsuku ezingu-14 ukuthi ziphendule izikhalo zabo.

USitholei uthe umbiko we-Ekurhuleni Municipality Integrated Development Planning (-IDP) ukhishwe ngoMsombuluko waxwayisa izakhamuzi ukuthi kumele zilindele ukwenyuka kwentela kaMasipala e-Tembisa ngonyaka wezimali ka-2022 nonyaka ka-2023.

Izakhamuzi zase-Tembisa zithi zibanjwa inkunzi nguMasipala wase-EKurhuleni. Sidinga imali elinganiselwa ku-R300 futhi sifuna kusulwe izikweletu ezashiywa asebashona,” kusho uSithole. 

Izihloko zakamuva