Itshe lethuna likaSipho

Iphupho likamama lokuhlonipha indodana yakhe eyabulawa ngonyaka wezi-1976 kuNhlangulana libambezelwe ngumvalelo

Everson Luhanga

Iphupho likamama lokuhlonipha indodana yakhe eyabulawa ngonyaka wezi-1976 kuNhlangulana libambezelwe ngumvalelo

USipho Mavimbela owayeneminyaka eyi-17 ubudala ngesikhathi edutshulwa ngamaphoyisa wobandlululo.

Kwakuyizinsuku ezimbili kuqubuke umbhikisho wezingane zesikole mhla ziyi-16 kunyaka wezi-1976 kuNhlangulana.

Unina, u-Emily Mavimbela, akakaze abukhohlwe ubunzima bokuthungatha indodana yakhe izibhedlela neziteshi zamaphoyisa.

Ekugcineni wamthola elele phansi futhi enqunu la okuhlala khona izidumbu e-Hillbrow.

Wayephakathi kwezingane eziningi zesikole ezazishonile futhi zigcwele igazi.

Namuhla uGogo Mavimbela uneminyaka engama-83 ubudala futhi uhamba ngesihlalo sabakhubazekile.

Unesifiso esisodwa nje ngaphambi kokuba ashiye lo mhlaba aye kweliphakade.

“Ngeke ngibe nokuthula uma ngishona ngingakubonanga ukwembulwa kwetshe ethuneni lomfana wami.”

Ukwembulwa kwetshe ayekade ephupha ngakho bekuhlelwe ukuthi kuzokwenziwa ngoNdasa kwenziwa – nguLinda Twala, indodana edumile yase-Alexandra ezibiza ngokuthi “iyinceku yabantu”.

Kepha umvalelo ukumise konke lokho, ngoba kwakuzophoqeleka ukuthi kube khona isibalo sabantu esingaphezulu kwama-50. Umcimbi wakhanselwa.

“Ngithandazela ukuthi uNkulunkulu amgcine ephila kuze kuphele umvalelo ukuze sizokwazi ukumbula itshe,” kusho ubaba uTwala.

Abakwa-Scrolla.Africa bakhulume ngokukhethekile nogogo ohlala endlini enegumbi elilodwa e-Alexandra.

“Samthola la okuhlala khona izidumbu uSipho”

Ugogo usakhumbula ukuthi wamthola kanjani uSipho

Uthi:

• Ngangisebenza njengomsebenzi wasendlini e-Orange Grove mhla ziyi-18 onyakeni wezi-1976 kuNhlangulana
• Ngezwa kuthiwa amaphoyisa abedubula e-Alex
• Ngatshela abaqashi bami ukuthi kufanele ngiyohlala namadodana ami

Uthi ngesikhathi efika e-Alex, indodana yakhe yesibili kuphela eyayisekhaya. USipho wayengekho.

Walinda izinsuku ezintathu kodwa uSipho akabuyanga ekhaya.

Ngenkathi engabuyi ngosuku lwesithathu, yena nodadewabo omdala baqala inqubo ebuhlungu yokufuna indodana yakhe.

Baya eziteshini zamaphoyisa, ezibhedlela nalapho okuhlala khona izidumbu.

• “Saqala ngokuya esibhedlela saseTembisa
• “Sabona izinsizwa eziningi zimbozwe ngamabhandishi zilele emibhedeni
• “Kwakumele sivule amashidi ababembozwe ngawo ukubona ukuthi ngabe akusiye yini uSipho”

“Asimutholanga lapho.”

Labo dade bobabili babe sebeya esibhedlela saseGoli i-Charlotte Maxeke. Kepha uSipho wayengekho.

Ngesikhathi besuka esibhedlela, bayalelwa ukuthi baye la okuhlala khona izidumbu endaweni kahulumeni ese-Hillbrow.

“Ngenkathi sivula umnyango, ngabona izidumbu ezingenakubalwa zilele zibheke phezulu, zigcwele igazi.

“Mina nodadewethu kwadingeka ukuthi sigxume phezu kwemizimba ukuze sithole uSipho.

“Sangena amakamelo amathathu abandayo saze samthola kwelesithathu.

“Lapho ngathi ngimbona, ngamemeza igama lakhe ngibe nginyakazisa umlenze wakhe.

“Noma ngibona ukuthi uSipho unembobo enkulu esiswini edlulela emuva, ngangiqhubeka ngimunyakazisa umlenze ngibiza igama lakhe.

“Ngangicabanga ukuthi uSipho uzongiphendula angichazele ngokwenzeke kuye,” kusho umawakhe.

USipho wangcwatshwa mhla zingama-26 kuNhlangulana.

Ngemuva kweminyaka engamashumi amane esidlulile kodwa izinhlungu zisazintsha.

“Ukuthintwa kwenxeba elingakapholi.”

UGogo Emily uthe selokhu kwashona indodana yakhe, abantu abavela ezinhlanganweni ezihlukene kubandakanya ne-ANC abenzanga lutho ukumsiza.

“Abakwazanga ngisho nokubeka itshe phezu kwethuna lendodana yami.

“Konke abakwenzile ukungilanda, bengiyisa emicimbini yabo lapho abaphuza khona amawayini, bedle izidlo futhi bedanse.

“Kwakungathi bathinta amanxeba ami angakapholi ngezipikili.”

Uthi wayengafuni nokudla kwalokho kudla ayenikwa khona emcimbini.

Wayefuna itshe lethuna likaSipho.

“Ngeke ngibe nokuthula uma ngishona ngingayiboni indodana yami inetshe phezu kwethuna layo.”

UGogo uthi wahlangana noLinda Twala ngonyaka owedlule ngoLwezi kwesinye isidlo sasebusuku phecelezi i-gala dinner.

“Ngakhuluma udaba lwami njengoba babefuna ngenze njalo “Bab’uTwala wasukuma wafunga wathi uzongisiza.”

UGogo Emily waba nesifo sohlangothi ngonyaka wezi-2015 futhi manje usehamba ngesihlalo sabakhubazekile.

“Ngiphatheke kabi kakhulu futhi nginovalo lokuthi ngizoshona njengodadewethu omdala owangisiza ngesikhathi ngifuna isidumbu sikaSipho.

“Udadewethu ushone ngonyaka wezi- 2001 kuNcwaba engasalibonanga itshe ethuneni likaSipho.”

Bab’uTwala, oneminyaka engama-76 uthi ngesikhathi ugogo ekhuluma udaba lwakhe “ngezwa izinhlungu akuzo ngathinteka kakhulu nganquma ukuthi ngizomsiza”.

“Nganquma ukusiza.”

Bab’uTwala uthi usize abazali abaningi ababulawelwa izingane zabo ngesikhathi kuqubuka imibhikisho yonyaka wezi-1976, ubesiza ngokufaka amatshe emathuneni ezingane ezabulawa ngesikhathi sodlame.

UTwala ubesiza abaningi e-Alexandra – ukulungisa kabusha izindlu zabo, futhi enikeza namaphasela okudla.

Ngakho-ke kulomvalelo, usebenza isikhathi esengeziwe ukuqhubeka nokusiza.

Bab’uLinda Twala

Izihloko zakamuva