Isosizini intombazane (17) ephethwe umdlavuza ongaqondakali 

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

U-Anesipho Gotyana ubecabanga ukuthi uzofunda umatikuletsheni kulo nyaka  nabanye afunda nabo ekilasini – kodwa uhlobo lomdlavuza oluyivelakancane luye lwabambezela lelo phupho.

Ingxenye yobuso bentombazane (17) yase-Peddie e-Eastern Cape igcwele umdlavuza.

Okwaqala njengento encane emlonyeni akuthikamezi ubuso bakhe kuphela kodwa kuthikameza impilo yakhe yonke.

NgoNhlangulana nyakenye u-Anesipho waqala ukuzwa ubuhlungu obukhulu emlonyeni wakhe. Ngesikhathi eya emtholampilo wangakubo endaweni yase-Glenmor kwakhishwa ingxenye yendlala yathathwa ukuze iyohlolwa futhi kamuva kwatholakala ukuthi inomdlavuza. Okwamanje lolu hlobo lomdlavuza alwaziwa.

U-Anesipho kufanele ukuthi ahambe esuka e-Peddie eya eMakhanda ngetekisi ukuze athole isithuthi seziguli esizomyisa e-Gqeberha lapho ahlolwa khona nyanga zonke. Kodwa ngisho nalokho kungenye yezinkinga empilweni yale ntombazane. Kwesinye isikhathi umndeni wakhe uyazabalaza ukuhlanganisa imali yokuthi agibele amatekisi.

Uyise uVusumzi Lukashe (45) uthe indodakazi yakhe kudingeke ukuthi iyeke isikole ngenxa yobuhlungu obungabekezeleleki ebuzwa mihla namalanga.

“Kudingeke ukuthi u-Anesipho abhekane nezinhlungu kusukela ngoNhlangulana nyakenye. Wazibamba kwaze kwaba izivivinyo zakhe zokugcina zebanga lesi-11 nyakenye.

“Ngisalukhumbula usuku anquma ngalo ukuyeka isikole. Wangincenga ukuthi ngiye esikoleni sakhe ngiyokwazisa othisha bakhe ukuthi ngeke akwazi ukuqhubeka nezivivinyo zakhe ngoLwezi nyakenye. Wayesezinhlungwini ezinzima,” esho.

U-Anesipho washonelwa umama esemncane futhi wayehlala nomndeni ozala umama wakhe e-Peddie kwaze kwaba ngasekuqaleni kwalo nyaka. Uyise ube esemyisa e-Addo lapho aqashwa khona njengomsebenzi wasepulazini.

ULukashe uthe unqume ukumthatha ngenxa yokuthi idolobha labalimi liseduze nase-Gqeberha lapho alashelwa khona. Kodwa-ke, imali yokugibela itekisi ihlezi iyinkinga kuyise wengane.

Manje ucela amalungu omphakathi ukuthi amsize nganoma iyiphi indlela engalekelela indodakazi yakhe.

Uma kukhona ofisa ukunikela sicela athinte uyise uVusumzi Lukashe kule nombolo (071) 096-6916.

Esithombeni esingenhla: U-Anelisa Gotyana 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva