Isoka lilahle intombi yalo ngezinsolo zokuthi iyamujolela

Arthur Greene

Owesifazane uxoxe ngodaba lwakhe lokuthi uphukelwe inhliziyo ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuthi isoka lakhe lihlukane naye sebethandane isikhathi eside.

Lokho okwaqala njengamanga alula ngokushesha kwakhula kwaba yinkomba yenkohliso enkulu kangangokuba akekho kubo owayengakunqoba.

Kwenzekeni-ke? Ubecabanga ukuthi ngiyamkhohlisa kanti empeleni ngiya kabili ngesonto ukuyodla ngasese e-McDonald’s.

Indaba yaqala ngesoka lakhe, “eselilandele indlela yokuphila ye-vegan kusukela eneminyaka eyi-18,” libuza ukuthi naye angacabanga yini ukuba yi-vegan.

Wavuma, wathembisa ukungayidli into enenyama unomphela. Uthi, ekuqaleni, “kwakungenankinga”.

Ukube nje kwaqhubeka kwaba njalo.

Kwaqala ngokulangazelela inyama lapha nalaphaya, kodwa wakwazi ukuzibamba.

Kepha kungekudala, waqala ukuhlushwa ukudla ayefunge ukukuyeka. Uthi, “bekunzima, ngangihalela ama-Chicken McNuggets sengathi alikho kusasa.”

Ubephenduka njalo esebuthongweni bakhe, uthi, “Bengiba namaphupho kungathi ngizungezwe ama-chicken nuggets”.

Kwaba nzima kakhulu ukuthi angamelana nalokhu. Ubenyonyoba aphume endlini, atshele isoka lakhe ukuthi usaya ezitolo, kanti empeleni ulibangise kwa-McDonald’s.

“Okungenani ubephuma kabili ngeviki endlini anyonyobe athi usaya esitolo noma usaya kwezinye izindawo.”

Eqinisweni, uyavuma, “Bengiya kwa-McDonald’s ngidle inqwaba yama-nuggets noma i-McChicken.”

Waze waqala ukuqamba amanga, uthi “Bengisheshe ngiye esitolo ngiyothenga izinto esingazidingi ukuze isoka lami licabange ukuthi bengikhona esitolo.”

Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuba isoka liqale ukusola ngoba belingamvumeli aliphelezele uma eya khona. Ube esemsola ngokungathembeki kuye.

“Ucabanga ukuthi ngiqamba amanga ngokuya kwa-McDonald futhi unesiqiniseko sokuthi ngiyamfihlela ukuthi ngilala nomunye umuntu wesilisa.”

Izihloko zakamuva