ISIQINISEKISO!

Wonke umuntu ujabulile ukuthi unyaka wezi-2020 usuzophela.

Unyaka omangalisayo impela ukubheka emuva.

Ezinsukwini eziyishumi zamasonto kuze kube unyaka omusha, sithatha ikhefu ezindabeni zansuku zonke.

Esikhundleni salokho, usuku ngalunye sizobheka emuva onyakeni ngokufaka okukodwa kwalokhu:

* Amaqhawe wonyaka wezi-2020

* Abangasiwo amaqhawe ango-2020 – yini futhi ubani owenza lo nyaka waba mubi

* Amaqhawe ezemidlalo kowezi-2020

* Abawunandisa abayi-10 abahamba phambili ngonyaka wezi-2020

Izihloko zakamuva