Isimanga efika sekuthiwa usegomile engakaze agomele ukhuvethe

Doreen Mokgolo

Ngesikhathi uKarabo Mabena eyothola umgomo we-Covid-19 wakhe wafica isimanga.

“Awukho umgomo wakho, usugonyiwe nje!” etshelwa umhlengikazi.

Kubukeka sengathi kukhona owasebenzisa umazisi wakhe wathola umgomo e-Rustenburg ngoMandulo. Lokho kwaba ngemuva kwamasonto ambalwa uKarabo wase-Soshanguve, e-Tshwane elahlekelwe ikhadi lakhe likamazisi.

“Ngesikhathi ngitshela umhlengikazi ukuthi angikakawutholi umjovo wami wangikhombisa ukuthi uhlelo lukhomba ukuthi sengiwutholile umgomo,” kusho uKarabo.

“Wangeluleka ngokuthi ngiye eMnyangweni wezaseKhaya ngiyobika izinkinga zami zamazisi.”

Umnyango wawubheka umazisi wakhe, wameluleka ngokuthi akukho lutho olungalungile ngesimo sakhe nokuthi kufanele abike ikhadi elintshontshiwe emaphoyiseni endawo.

Ngebhadi amaphoyisa awazange amsize. Utshelwe ukuthi abakwazanga ukumvulela icala ngoba umsolwa akaziwa.

UKarabo owayekhungathekile wanquma ukuzibambela mathupha lolu daba futhi azame ukuthola umuntu owenza lokhu.

Uphindele emtholampilo eyofuna imininingwane yomsolwa.

“Ngamfonela ngimbuza ukuthi uwusebenziselani umazisi wami. Wangitshela ukuthi akazi ngikhuluma ngani ngaphambi kokuvala ucingo,” kusho uKarabo.

UKarabo udinga umgomo ukuze alungiselele umsebenzi wakhe omusha.

“Umqashi wangitshela ukuthi kumele ngigonywe ngaphambi kokuthi ngiqale ukusebenza. Nginovalo lokuthi ngingase ngilahlekelwe ileli thuba ngoba akekho ongangisiza ukuthi ngisule igama lami ohlelweni ukuze ngikwazi ukuthola umgomo.”

Izihloko zakamuva