Isikhalo ngosopolitiki abakhohlakele abangena bephuma emabandleni

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Amaqembu aphikisayo KwaZulu-Natal anxusa abaholi bamabandla ukuthi bavimbele osopolitiki abakhohlakele ukuthi bakhulume namabandla nokuthi bengavumi ukwamukela iminikelo ngenhloso yokubuyisa isithunzi senkolo.

Lesi sicelo sikhishwe ngesikhathi kunomhlangano waminyaka yonke webandla lamaWeseli, i-Wesley Guild, eShowe, enyakatho yeKwaZulu-Natal lapho obekumenywe khona osopolitiki ukuthi babe yingxenye yentshumayelo yangeSonto baphinde bacelwa uxhaso lokusiza ngokwezimali abafundi bezikhungo zemfundo ephakeme abahlwempu nabadonsa kanzima.

Njengoba kuza ukhetho, amabandla amaningi asephenduke izisulu zosopolitiki abanikela ngezizumbulu zemali, abanxenxa amavoti noma abasungule amaqembu abo. Amaqembu aphikisayo anxusa amabandla ukuthi ayeke ukuqhakambisa osopolitiki abakhohlakele kodwa agxile ekufukuleni abampofu.

USihlalo we-ActionSA esifundazweni uZwakele Mncwango ukugcizelele ukubaluleka kokuthi abaholi bamabandla bahloniphe ubuqotho baphinde bamelane nokuziphatha okuyichilo.

“Uma ibandla lingasenamahloni ngezinto eziyihlazo kusho ukuthi ibandla alisekho. Sifuna ibandla libe nobuqotho limelane nanoma yikuphi okubi futhi libe isibonelo soguquko,” kusho uMncwango.

Umholi we-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rodgers wenze izibonelo zomlando njengo-Archbishop Emeritus Desmond Tutu noMfundisi u-Alan Busak ababemelene nohulumeni wobandlululo ababephinde bakhuthaze abaholi bamabandla banamuhla ukuthi benze okufanayo ekulweni nenkohlakalo.

“Ngithi nanamuhla nisengakwenza lokho futhi nilwe nohulumeni wamanje okhohlakele. Yilokhu ibandla okufanele likwenze limele okulungile njengoba kwakunjalo ngezikhathi zobandlululo,” kusho uRodgers.

IPhini likaMengameli we-IFP iNkosi uMzamo Buthelezi uzwakalise ukukhathazeka ngokuthi kunamabandla asephule ubuqotho bawo ngokwamukela imali evela kosopolitiki abakhohlakele.

“Yekani ukwenza osopolitiki bazizwe bebalulekile ukwedlula ibandla. Yekani ukwamukela amacala osopolitiki abakhohlakele. Iphutha elikhulu elenziwa amabandla ukuvumela osopolitiki abakhohlakele ukuthi bangene endlini kaNkulunkulu bakhulume namabandla.

“Akumele nikuvumele lokho ngoba kulimaza ubuqotho benu. Osopolitiki akufanele bavunyelwe ukuthi bahlale ezihlalweni ezingaphambili ebandleni. Kufanele bahlale nabazalwane emuva njengawo wonke umuntu balalele izintshumayelo zabaholi bebandla,” kusho uButhelezi.

UMengameli webandla i-Wesley Guild uThokozani Mthembu unqabile ukuchema nemibono yosopolitiki kodwa uye wababonga ngokubamba iqhaza ohlelweni lwebandla okuhloswe ngalo ukweseka abampofu.

Esithombeni esingenhla: Umkhuleko webandla i-Wesley Guild obuhanjelwe amaqembu aphikisayo eShowe, enyakatho yeKwaZulu-Natal

Umthombo wesithombe: Celani Sikhakhane

Izihloko zakamuva