Iqhawe elinguthishanhloko wesikole lithole i-covid-19

Zukile Majova

Cishe nje bonke abafundi kwabangama-204 abakade bethelelekile ngegciwane le-corona esikoleni esizimele e-Eastern Cape banqobe i-Covid-19.

Abangama-180 kulaba bafundi sebehlanganiswe nemindeni yabo, ngenkathi abanye beqedela isikhathi sabo sokuhlala emgonqweni esizophela ezinsukwini ezizayo.

Kodwa akukabibikho ukukhululeka kahle kubazali kanye nasekomidini lesikole eMakaula Senior Secondary njengoba uthishanhloko uLuzuko Mbana engeniswe esibhedlela esizimele saKwaZulu-Natal ukulashelwa i-Covid-19.

UMbana udunyiswe ngokukhuphula iphesenti lesikole lokuphasa ebelingu-26% kowezi-2006 layaku-92% kowezi-2019.

Yile mpumelelo ephushe abafundi ukuthi bande kakhulu kulesi sikole ukuthi sibe nabafundi  abangaphezulu kwabayi-1 800.

Lokhu kwehlule noma isikole sixhaswa ngokuncane okuphuma kuhulumeni.

Eminyakeni emibili eyedlule ikomidi lesikole liqoqe imali eyanele ukwakha izindlu zokulala ezingama-20: eziyi-12   zabafana neziyisishiyagalombili  zamantombazane ukulwisana nokugcwala okweqile.

Bona ividiyo yethu engaphezulu yesikole efakwe ngeSonto.

Izihloko zakamuva