IQHAWE ELINCANE LIDINGA USIZO OLUPHUTHUMAYO

Kabelo Tlhabanelo

Ngonyaka odlule, uBoesman Skota wasindisa odade ababili abasebasha ekuminzeni ngesikhathi sezikhukhula e-Mangaung, e-Free State.

Njengamanje leli qhawe elineminyaka eyi-17 ubudala lidinga usizo. Akasezwa emadlebeni kanti futhi nebala lesikhumba sakhe liyashintsha!

“Ngisezinhlungwini kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongisiza,” kusho uBoesman etshela abakwa-Scrolla.Africa.

“Ngenze konke okusemandleni ngesikhathi ngisindisa lezo zingane ekuminzeni futhi izinto ezinhle zizoza kimi. Angeke ngiliyeke iphupho lami lokuba ngumtshuzi wamaphoyisa ngisindise izimpilo eziningi.”

NgoNhlolanja kowezi-2019, uBoesman wabeka impilo yakhe engcupheni ngokuzijuba ​​emgodini ogcwele amanzi, wabhukuda wadonsela amantombazane amabili endaweni ephephile. Noma uBoesman engakwazanga ukuhlenga lo munye udade wesithathu, umndeni wezingane wambiza njengeqhawe labo.

Kepha uBoesman, othe ufisa ukuba ngumtshuzi wamaphoyisa uma eqeda isikole, uvele waba nenkinga yokuvalekelwa izindlebe kanti futhi nesikhumba sakhe sishintsha umbala waso. Unamanxeba ahlale opha njalo.

UAgnes Nthabi oneminyaka engama-80 ongumnakekeli wakhe utshele abakwa-Scrolla.Afrika ukuthi, basamthatha njengeqhawe. “Kodwa ngicabanga ukuthi amanzi anomthelela kulesi simo abhekene naso sesikhumba sakhe. Akezwa emadlebeni futhi kumele simemeze ukuze asizwe,” kusho uAgnes.

“Uyekile ukuya esikoleni ngoba sisaba ukuthi angase athelele nezinye izingane. Iphupho lendodana yami lokuba ngumtshuzi wamaphoyisa liyashabalala phambi kwamehlo ayo.”

Uthe, amanxeba ayopha, amenza angalali futhi uyakhala ubusuku bonke. “Anginayo imali eyanele yokumyisa kuchwepheshe futhi kungiphula inhliziyo.”

Isakhamuzi uPaul Seotle oneminyaka engama-33 uthe, uyafisa ukuba nemali yokusiza uBoesman.

“Bengikhona ngesikhathi ngimbona engena emanzini angcolile ebhukuda ukuhlenga la mantombazane womabili. Wonke umuntu owayekhona, kubalwa nami wayesaba amanzi. UBoesman ufanelwe impilo engcono kunale ayiphilayo njengamanje. Usemithandazweni yami.”

Izihloko zakamuva