IPUNANI KAZODWA YAYISHINTSHA KANJANI IMPILO YAKHE

Everson Luhanga

Kwakunesikhathi lapho uZodwa Wabantu ayenamahloni kangangokuthi wayengafuni nokuthi abonakale emphakathini.

Ukuhlupheka kubambe iqhaza elikhulu njengoba wayenamahloni futhi engazethembi ngenxa yendlela ayebukeka futhi egqoka ngayo.

Kodwa konke lokho sekungumlando manje.

“Ngelinye ilanga ngabona ukuthi nginokuthile okungajabulisa abantu besilisa, nokuthi lokho okuthile kwakuyi-punani yami futhi yilapho okwashintsha khona impilo yami.”

UZodwa ubelokhu emangaze uMzansi njalo ngemidanso yakhe, amandla akhe nokuphapha – futhi nomzimba wakhe onqunu nje impela!

Engxoxweni abe nayo nabakwa-Scrolla.Africa ngoLwesithathu, uZodwa uthe impilo yakhe yashintsha eneminyaka eyi-16 ubudala.

“Bengisebenza njengoweta endaweni yokudlela futhi amakhasimende acebile aqala ukubhala amagama awo ngemuva kwebhuku lezikweletu, engicela ukuthi ngixhumane nawo,” uyasho.

“Lokho kwangenza ngicabanga ukuthi angiwutho hhayi njengoba ngangicabanga ukuthi angiyilutho.”

Yilapho aba necebo khona lokuthi ipunani yakhe inenani elikhulu.

Uthe ukhulele eSoweto nogogo wakhe ongasekho emhlabeni uMaureen Ndaba.

“Ngisize ugogo wami ukudayisa utshwala, ngaphinde ngapheka ikhanda lezimvu nekhanda lembuzi. Impilo ibingemnandi, ” uyasho.

“Bengihlala egumbini elingemuva kwethaveni lomndeni cishe nsuku zonke. Bengingathandi ukukwenza, kepha akukho ebengingakwenza. Lokho kwaphazamisa ukusebenza kahle kwami ​​ezifundweni ngase ngishiya isikole ngemuva kokufeyila ibanga lesi-12. ”

Uthe akakaze ahlangane nobaba wakhe nomama wakhe washona eneminyaka eyi-11. “Angimazi ubaba wami. Mhlawumbe ukhona lapha emhlabeni. Mhlawumbe ngake ngalala naye. Angazi nje, ” uyasho.

UZodwa uthe usebenzise amadoda ukuthola imali.

“Namanje ngiyasho, ngithi mancane amadoda angathanda umuntu wesifazane ngaphandle kokucabanga ukumsebenzisela izinzuzo zawo zocansi kuphela. Uthando luyinto ekhona, yebo, kodwa iningi lamadoda lingafuna ukulala nawe bese linyamalala empilweni yakho. ”

Uvumile ukuthi uma ethola indoda endaweni yokuzijabulisa, naye ubengacabangi ngothando.

“Ngalezo zinsuku ngangicabanga ukuthi uzonginika malini ngakusasa ekuseni. Kwakumayelana nendlela yokuphila, ” uyasho.

Izihloko zakamuva