Intsha yaKwaThema ikhiphe iqembu labahola impesheni ensimini yabo yakha ipaki nendawo yokuwasha izimoto

Doreen Mokgolo

Ngowezi-2003, iqembu labahola impesheni Kwa-Thema lahlangana ndawonye ukwakha i-Leratong Vegetable Garden Project okwakuhloswe ngayo ukuhlomisa umphakathi.

Kodwa okusele kwephrojekthi iziqu ezimbalwa zezihlahla ezifile kanye nezihlahla zezithelo ezimbalwa ezifile.

Ngowezi-2017 abahola impesheni bahlukunyezwa futhi baphoqeleka ukuba bashiye amapulazi abo amancane ukuze kwenziwe ipaki elingakahleleki kanye nendawo yokuwasha izimoto yiqembu lentsha yakule ndawo.

Eminyakeni emine kamuva, okuwukuphela kwesibonakaliso sokuthi indawo yayikade iyipulazi yizihlahla ezimbalwa zamapentshisi ezifile kanye namamaki ahlukanisa iziza.

Omunye wabaholi bamaqembu lasebekhulile, uSophy Skhosana uthe ngolunye usuku ekuseni eminyakeni emine eyedlule baya kule ndawo bathola iqulu labantu abasha bakha indawo yokuwasha izimoto.

“Ngaleso sikhathi sabacela ukuthi bathembise ukungaphazamisi iphrojekthi yethu ngemuva kwezinyanga baqala ukuqhubekela phambili endaweni yethu,” esho.

“Amalungu ayekhuluma futhi ephikisana nalesi senzo asongelwa ngempilo yawo futhi amanye amalungu ayeka ukulima”.

USkhosana uthe lo msebenzi wawenzelwe ukuba ube yifa lalo mphakathi ukuqinisekisa ukuthi awekho amakhaya kule ndawo alala engadlile nokwakha amathuba emisebenzi.

Ilungu ngalinye kulawa angama-24 aqhamuka Kwa-Thema, e-Ekhurhuleni anikezwa ingxenye encane yomhlaba ukutshala izithelo nemifino ehlukene ezothengiswa noma inikelwe emindenini ehlwempu kule ndawo.

“Namhlanje akukho esingakubonisa ngakho ngaphandle kwezihlahla ezifile nendawo yokuwashwa izimoto ewohlokayo,” esho.

Ikhansela uWilson Busakwe wesigceme sama-80 uthe iqembu ulidlulisele emnyangweni ofanele ukuze ubasize bakhe uthango lokuvikela le ndawo.

“Sinethemba lokuthi lokhu kuzovumela abadala ukuthi bavuselele amapulazi futhi kuzohlinzeka ngosizo oludingekayo kulo msebenzi,” esho.

Indawo yokuwasha izimoto nepaki manje sekushiyiwe futhi akukhombisi ukuthi kukhona umuntu oyisebenzisayo.

Scrolla World Cup Quiz