Intatheli ezaziyo ukuthi ingubani

Sanibonani ekuseni ekhuluma e-Lvivska Oblast. Ngiyaphila futhi ngisaphefumula.”

Le akusiyo inkulumo ongayilindela koqhamuka kwelinye izwe, kodwa uTerrel Jermaine Starr akusiyena umuntu nje.

Uyintatheli ezimele emnyama ngokobuhlanga yaseMelika ekhuluma ngobuhlungu bempi yase-Ukraine emelene nezinkampani ezizimele, okuhlanganisa nephephabhuku i-Rolling Stone.

Indawo yempi iyindawo eyingozi kunoma iyiphi intatheli emsebenzini wayo futhi siqonda ngqo empini ngenkathi wonke umuntu eyibalekela.

Kodwa uStarr unenkinga enkulu yokuthi ungumuntu omnyama njengoba ezithola esendaweni lapho kuyikhaya labantu abahlukumezana ngokobuhlanga.

Ngenkathi kusatshalaliswa imibiko mayelana nokubaleka kwabantu base-Afrika abadukile noma abahlukunyezwayo, uStarr wasebenzisa izinkundla zokuxhumana njengoba enabalandeli ku-Twitter abangu-360,000 ukuze athole usizo aphinde alekelele labo abazama ukuphuma.

Kodwa ukhombisa nolunye uhlangothi lwendaba – abantu base-Ukraine bamamukela njengeqabane – futhi uzihlanganise namasosha endawo namaqembu alwela ukuvikela i-Kiev nabanye besilisa.

Akaxolisi ngokuziveza ukuthi ume ne-Ukraine futhi unezizathu zakhe, uphinde wathi “konke okushiwo i-Kremlin amanga aluhlaza. Ngicela ningathathi izinhlangothi zombili kulokhu. UPutin ubulala abantu abangenacala futhi i-Ukraine ayenzanga lutho.

“Ngiyazi ukuthi indlela yami yobuntatheli ayiyona into abaningi benu abayijwayele. Kulungile. Angikaze ngiqambe amanga ngokuthi ngingubani, nokuthi iziphi izinhloso zami nomsuka wazo.

Ngiyintatheli eseqopheleni eliphezulu. Uma ungakuthandi lokho, baningi abantu ongabalandela abahambisana nokuthandwa nguwe.”

UStarr usegxekwe kakhulu kulokhu.

“Ngakhulela endlini yezidakamizwa e-Detroit futhi ngahlukunyezwa ngazo zonke izindlela ngisemncane abaningi babengeke bakumele lokho uma babesezingeni engangikulo. Nifisa sengathi ningaba nekhono njengami kodwa aninalo.”

Izihloko zakamuva