Injabulo yesikhashana kaGogo uMaake ye-RDP

Judas Sekwela

Ugogo okhubazekile uLillian Maake wasesigodini sase-Ga-Sekgopo ngaphandle kwase-Modjadjiskloof e-Limpopo, wajabula kakhulu ngesikhathi izinto zokwakha zilethwa ekhaya lakhe ngemuva nje kokuba enikezwe indlu yomxhaso ngowezi-2015.

Wayecabanga ukuthi isikhathi sokuhlala endlini yakhe eseyonakele enamagumbi amabili kwase kuphelile.

“Kodwa abakhi bafaka izinduku zensimbi kuphela base bahamba. Abazange babuye kanti futhi isisekelo sendlu asiqediwe. Kungizwisa ubuhlungu ukubona indawo yaphansi endlini injalo.”

Uthe, izinduku aziphephile njengoba ziveziwe.

Uthe, usonkontileka wabuya ngemuva kwesikhathi wathatha izinto zokwakha wakha enye indlu yomxhaso.

Watshelwa ukuthi bekungafanele athole indlu yomxhaso.

“Uma bekungafanele ngithole indlu yomxhaso, kungani bamba isisekelo baletha nezinto zokwakha?” kubuza ugogo.

Ngesikhathi ugogo eqala ukusebenzisa imali yesibonelelo sakhe sokukhubazeka ukuthenga usimende nezitini, wamiswa kwathiwa indlu izophela.

“Kwafika omunye usonkontileka waqala wakha enye inqwaba yezindlu zomxhaso kuleli dolobhana kodwa eyami ayikaze iqedwe. Sengilahle ithemba. Ngizizwa ngincishwa ilungelo lami lokuba nomuzi osezingeni elifanele,” kusho ugogo.

“Ngibona sengathi abantu badlala ngami ngoba ngikhubazekile. Ngizame konke okusemandleni ukuthola usizo, manje sengikhathele.”

Umxhumanisi we-ActionSA Mopani District Interim district uEphraim Ramaremo uthe,  bathole mayelana nodaba lukagogo Maake ngesikhathi besemkhankasweni wokuqasha.

“Umuntu kumele abhekane nezinqumo zakhe. Ngeke siphumule ingakaqedwa indlu. Asiqondi ukuthi kungani wayenganakiwe ugogo,” kusho uRamaremo.

Okhulumela ukuHlaliswa kwaBantu e-Limpopo uMotupa Selomo uthe: “Asinawo amarekhodi kagogo Maake, njengomuntu ofake isicelo noma njengomhlomuli. Kubonakala sengathi usonkontileka ngephutha waya egcekeni lakhe wamba isisekelo waletha nempahla. Ngesikathi esebona ukuthi ufakele umuntu okungeyena umhlomuli, wayeka ukusebenza wase ethuthela kulowo muzi ogunyaziwe.”

Uthe, bazothumela izikhulu ezisebenzisana kakhulu nemiphakathi e-Ga-Sekgopo ukuze zifake ugogo Maake phambili ukuze kubhekwe ukuthi ukufanele yini ukuthola indlu ngokwabiwa kwesikhathi esizayo.

Izihloko zakamuva